Our Services

 

 

ทีมงาน Thailand Future มีความเชี่ยวชาญในการวางยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์อนาคตผ่านเครื่องมือทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์ การวางแผนอนาคตและการจัดทำ Workshop ที่ใช้เทคนิคใหม่ๆ เช่น Foresight Workshop, Design Thinking Workshop, Policy Hackathon

 

1. บริการที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์วาระสำคัญ (Agenda) 

 

- บริการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร

- บริการจัดทำยุทธศาสตร์รายประเด็นวาระสำคัญ

- บริการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด

- บริการจัดทำการศึกษาวิจัยเชิงลึก

- การจัดทำรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ

CONSULTING/
RESEARCH

 

2. บริการที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำ Future Lab Workshop

 

- Workshop สำรวจอนาคตในมิติต่างๆ (Future Scanning)

- Workshop การจัดทำภาพฉากทัศน์อนาคตขององค์กร (Scenario Planning)

- จัดทำยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (Strategic Foresight)

FUTURE LAB WORKSHOP

 

3. บริการที่ปรึกษาการจัดทำ Policy Lab Workshop และ Policy Hackathon

- Workshop เพื่อออกแบบนโยบาย 

- Workshop ออกแบบกลไกการขับเคลื่อน 

- Workshop เพื่อสร้างนวัตกรรมทางนโยบายผ่านกระบวนการ Hackathon (Policy Hackathon)

POLICY HACKATHON

ประสบการณ์ของทีมงาน

Consultation and Research

 • โครงการให้คำปรึกษาเพื่อจัดตั้ง Government Innovation Lab, United Nations Development Programme (UNDP), 2561

 • โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ 10 ปี, กระทรวงพาณิชย์

 • โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง

 • โครงการการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2561-2579, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาสังคมไทยสู่ศตวรรษที่ 21,  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 • โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • โครงการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรมและจัดทำดัชนีชี้วัดระดับการเข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice Index), กระทรวงยุติธรรม

 • โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทยโดยใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพาณิชย์, กระทรวงพาณิชย์

 • โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคและผลกระทบต่อไทย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

Future Lab and Policy Lab Workshop

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง Social Innovation และ CSR/CSV กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงานใหญ่ ปตท.

 • Future Lab Strategic Foresight 20 ปีข้างหน้า "Future of Disaster Management" ของไทย (ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 • Future Lab อนาคตของการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า (ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 • Future Lab การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในมิติด้านความมั่นคงของประเทศ (ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์และสภาวิจัยแห่งประเทศไทย)

 • Future Lab การสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ของอาเซียนอีก 20 ปีข้างหน้า (ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์และกรมอาเซียน)

 • Future Lab อนาคตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า (ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 • Future Lab อนาคตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปีข้างหน้า ของ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย (ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 • Future Lab อนาคตการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า (ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

 • การจัดประชุม Foresight อนาคตการค้าของไทยระยะ 10 ปีข้างหน้า (ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์)

 • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาพฉายอนาคตของประเทศไทยในระยะ 20ปี ข้างหน้า (ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

THAILAND FUTURE

 • White Facebook Icon

Thailand Future Foundation ::: สถาบันอนาคตไทยศึกษา

Copyright © 2017 Thailand Future Foundation. All Rights Reserved