นิตยสาร SCENARIO  ปี 2561
นิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้โลกอนาคต โดย THAILAND FUTURE
Vol6.jpg

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 6  ปี 2561(ุ24 ตุลาคม 2561)

POLICY INNOVATION เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเชิงนโยบาย

::: Scenario ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่ได้รับการจับตามองในระดับสากล โดยเริ่มต้นจาก “Policy Lab” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย โดยยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม Policy Lab ที่โดดเด่นของประเทศอังกฤษ จากนั้นเราจะกล่าวถึง “Place to Experiment” ของประเทศฟินแลนด์ อันเป็นแพลตฟอร์มภาครัฐที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบัน ที่จะเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรรม” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเปลี่ยน “ไอเดีย” หรือ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ใหม่ๆ ให้เป็นนโยบายที่ได้รับการปฏิบัติจริงหรือผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจผ่านการทดลองและทดสอบได้อย่างน่าสนใจ

::: นอกจากนั้น เราจะกล่าวถึง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนรายบุคคล (Targeting Poverty Reduction) ของจีน รวมถึงระบบเครดิตทางสังคม หรือ Social Credit System ของจีน พันธบัตรเพื่อแก้ปัญหาสังคม หรือ Social Impact Bond นวัตกรรมการใช้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer)  นวัตกรรมบัตรเครดิตสีเขียวของเกาหลีใต้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

::: เราหวังว่าเรื่องราวใน Scenario ฉบับนี้จะจุดประกายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” โดยไม่ว่าท่านจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการออกแบบนโยบายหรือในฐานะพลเมือง ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านการทำความเข้าใจ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” เรียนรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศ ประยุกต์ใช้วิธีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรหรือชุมชนใกล้ตัว

Vol 5_18 Sep 2018.jpg

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 5  ปี 2561(ุ18 กันยายน 2561)

GOVERNMENT INNOVATION LAB นวัตกรรมภาครัฐ

::: นิตยสาร “Scenario” ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” (Government Innovation Lab) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Future Lab, Policy Lab และ Government Lab ทั้งในเชิงแนวความคิด ความเคลื่อนไหว ประสบการณ์ต่างประเทศ ตลอดจน “Lab in Action” ที่ “สถาบัน Thailand Future” ได้จัดกิจกรรมขึ้นหรือเข้าร่วมกิจกรรม Lab ในห้วงเวลาที่ผ่านมา

::: เราเชื่อว่า “ห้องปฏิบัติการ” (Lab) กำลังจะกลายเป็นแพลต์ฟอร์มที่สำคัญในการพลิกโฉมประเทศไทย องค์กรใหม่ และเมืองที่สร้างสรรค์ ตลอดจนกำลังจะกลายเป็นวิธีมาตรฐานในการร่วมกันเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Issues) ที่ต้องการนวัตกรรมอันก่อเกิดจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์จากผู้คนที่หลากหลายที่สุด นี่เป็น “แนวโน้ม” หนึ่งที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบัน เราจึงอยากชวนทุกท่านเปิดโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยสร้างสรรค์ และร่วมกันลุกขึ้นมา “เปลี่ยน” และ “ปรับ” เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่ดีกว่าเดิม

Cover Vol 4_18 Aug 2018.jpg

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 4  ปี 2561(ุ18 สิงหาคม 2561)

AGELESS SOCIETY

::: Scenario ฉบับนี้ เราจะไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งการศึกษาปรากฏการณ์นี้ในประเทศไทย และประสบการณ์ในต่างประเทศ คือประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ อันเป็นประเทศชั้นนำที่กำลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เราจะออกสำรวจหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย เนื่องจากในอนาคตตลาดผู้สูงอายุหรือ Silver Market ในประเทศและระดับโลกจะใหญ่โตอย่างมาก

::: สำหรับบางคน เรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือ “เราทุกคนกำลังสูงอายุขึ้นทุกๆ วินาที” และเวลานี้เท่านั้น จะเป็นเวลาที่เราอายุน้อยที่สุดแล้ว ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้อายุ ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมตัวทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม

::: ในอนาคต ภาพอนาคตที่พึงปรารถนาน่าจะเป็น “การเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)” ไปเป็น “สังคมที่ปราศจากอายุ (Ageless Society)” อันเป็นสังคมที่คนทุกรุ่นสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสังคมที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาร่วมกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 3  ปี 2561(ุ6 กรกฎาคม 2561)

FUTURE OF JAPAN

::: Scenario ฉบับนี้ เราจึงจะพาทุกท่านไปสำรวจประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่พวกเรารู้จักกันดีมาตั้งแต่วัยเด็ก ภายหลังจากประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ญี่ปุ่นได้เผชิญกับการแตกตัวของฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ จนทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักมานับสองทศวรรษ อย่างไรก็ตาม แม้ญี่ปุ่นจะไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต แต่ญี่ปุ่นก็ยังสามารถสร้างนวัตกรรมที่น่าทึ่งออกมาโดยตลอด และยังสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงของประเทศไว้ได้ ญี่ปุ่นได้ใช้จุดแข็งทั้งความเข้มแข็งทางด้านการผลิต เทคโนโลยี ตลอดจนประวัติศาตร์และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคใหม่

::: ญี่ปุ่นกำลังพยายามขับเคลื่อนประเทศประเทศเพื่อเอาชนะความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่  ญี่ปุ่นจึงดึงศักยภาพทั้งหมดของประเทศและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด สร้างสังคมใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายครั้งนี้ให้ได้ 

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้อย่างแน่นอนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 2  ปี 2561 (18 มิถุนายน 2561)

FUTURE CITY เมืองแห่งอนาคต

::: อนาคตของเมือง คือส่วนหนึ่งของอนาคตของพวกเราทุกคน

::: นิตยสาร Scenario ของ Thailand Future ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปสำรวจตัวอย่างอนาคตของเมืองในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

  • เมืองชาญฉลาด (Smart City) อย่างสิงคโปร์ ที่ได้นำเทคโนโลยีและข้อมูลแบบเปิดมาพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชั้นนำอย่างสิงคโปร์

  • เมืองแห่งการแบ่งปันอย่างกรุงโซล (Sharing City) เกาหลีใต้ ซึ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้มาช่วยสร้างเมืองแห่งการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ ของคนในเมือง ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการแบ่งปันกว่า 300 รูปแบบแล้ว

  • เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ซึ่งใช้จุดเด่นด้านความสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม อาหาร งานฝีมือ วรรณกรรม และดนตรีมาเป็นจุดร่วมกันของการพัฒนาเมือง

  • เมืองแห่งความเนิบช้า (Slow City) ที่ประชาชนให้คุณค่ากับจังหวะเวลาที่เนิบช้าว่าหมายถึงคุณภาพชีวิตที่แท้จริง

::: นอกจากนี้ เราจะพาไปพบกันตัวอย่างดีๆ ของสตาร์ทอัพและไอเดียสร้างสรรค์ที่กำลังตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปของประชากรในเมือง ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองแห่งอนาคตนี้

::: หลังจากสำรวจอนาคตเมืองกันเสร็จแล้ว ไม่แน่ว่า เราอาจมีโอกาสมาร่วมกันสร้างเมืองที่น่าอยู่เพื่อพวกเราทุกคน และจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเมือง อาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเอง

นิตยสาร SCENARIO  ฉบับที่ 1 ปี 2561 (6 มิถุนายน 2561)

DISRUPTED WORLD วันที่โลกเปลี่ยน

::: วันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ สิ่งต่างๆ ผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมหลายอย่างได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรา  อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ว่าขณะที่เรากำลังทำงานกันอยู่ดีๆ ก็อาจจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา แล้ว disrupt งานที่เรากำลังทำอยู่ไปจนหมดสิ้น

::: THAILAND FUTURE เฝ้ามองปรากฏการณ์เหล่านี้ และเห็นว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของพวกเรา :::

::: ในนิตยสาร Scenario ฉบับ Disrupted World  วันที่โลกเปลี่ยน จะพาทุกท่านไปพบกับภูมิทัศน์ใหม่แห่งโลกอนาคตในมิติต่างๆ 

THAILAND FUTURE

  • White Facebook Icon

Thailand Future Foundation ::: สถาบันอนาคตไทยศึกษา

Copyright © 2017 Thailand Future Foundation. All Rights Reserved