ABOUT

THAILAND FUTURE เป็นแพลต์ฟอร์มเพื่อติดตามแนวโน้มในอนาคตที่มีนัยสำคัญกับคนไทยและประเทศไทย ตลอดจนติดตามและแสวงหาไอเดีย โครงการ ประสบการณ์และนโยบายที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอนาคต และเป็นเวทีที่ช่วยกระตุ้นความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งหน้าสู่อนาคตอันดีของประเทศไทยร่วมกัน

THAILAND FUTURE จัดทำโดยสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

CONTACT US

  • Black YouTube Icon

MISSION

SDGs
Future Lab
Social Innovation
Show More

-1-

SDGs

Thailand Future ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) ทั้งในด้านการวิเคราะห์วิจัย การเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี และการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ผู้ดำเนินนโยบาย ภาคธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ

-2-

Future Lab

 

Thailand Future  ติดตามแนวโน้มอนาคต     ภูมิทัศน์โลกใบไหม่ในยุค 4.0 พร้อมทั้งใช้การวางแผนเพื่อจัดทำฉากทัศน์อนาคต (Scenario Planning) และการวางยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (Strategic Foresight) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถเตรียมจัดการกับอนาคตล่วงหน้า ไม่ว่าอนาคตจะออกมาในรูปแบบใด

-3-

Social Innovation

 

ปัจจุบันมีปัญหาเดิมๆ และความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อโลกเข้ามาสู่ยุคใหม่ เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทัศนคติใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยนำมาแก้ไขปัญหาสังคม เกิดผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็น Change Agent ขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

Thailand Future ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางสังคมและเหล่าผู้ประกอบการสังคม รวมถึงการเชื่อมโยงนวัตกรรมทางสังคมเหล่านั้นสู่สังคมในวงกว้าง นำเสนอแนวทางการปลดล็อคอุปสรรคต่างๆ และแสดงตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมชั้นยอดที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ ของโลก

THAILAND FUTURE TEAM

Nathporn Chatusripitak

Taratorn Ratananarumitsorn

Prakai Theerawattanakul

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา

ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ   และร่วมวางยุทธศาสตร์ Thailand 4.0  มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน และการวางยุทธศาสตร์

ธราธร รัตนนฤมิตศร

รองประธานกรรมการบริหาร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา

 

มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) มีประสบการณ์กาคจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติ กว่า 80  โครงการ โดยเน้นการวางแผนอนาคตด้านขีดความสามารถการแข่งขัน  การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองผู้อำนวยการ SIGA และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น UNDP กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 

Email: Taratorn.r@gmail.com

ประกาย ธีระวัฒนากุล

กรรมการบริหาร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา

 

มีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และมีประสบการณ์ในการวางยุทธศาสตร์ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพัฒนาการศึกษา นวัตกรรมสังคม  และทรัพยากรมนุษย์   นอกจากนี้เคยตำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ชำนาญการประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รองผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

 

Email: th.prakai@gmail.com

THAILAND FUTURE

  • White Facebook Icon

Thailand Future Foundation ::: สถาบันอนาคตไทยศึกษา

Copyright © 2017 Thailand Future Foundation. All Rights Reserved