Future Trend

THAILAND x FUTURE

::: โลกอนาคต  ภูมิทัศน์ใหม่ ไอเดียสุดล้ำ ::: 

Future Trend  นำเสนอพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ อัพเดตภาพอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น ประสบการณ์ที่ดีจากทุกมุมโลกพร้อมทั้งไอเดียของสตาร์ทอัพชั้นยอด  บทความสั้นๆ ที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาพบกับอนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจ

QI2.JPG

MISSION

MISSION

-3-

Social Innovation

 

ปัจจุบันมีปัญหาเดิมๆ และความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อโลกเข้ามาสู่ยุคใหม่ เครื่องมือทางเทคโนโลยี ทัศนคติใหม่ๆ เปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยนำมาแก้ไขปัญหาสังคม เกิดผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็น Change Agent ขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

Thailand Future ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางสังคมและเหล่าผู้ประกอบการสังคม รวมถึงการเชื่อมโยงนวัตกรรมทางสังคมเหล่านั้นสู่สังคมในวงกว้าง นำเสนอแนวทางการปลดล็อคอุปสรรคต่างๆ และแสดงตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมชั้นยอดที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆ ของโลก

SDGs
Future Lab
Social Innovation
Show More

-1-

SDGs

 

Thailand Future ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) ทั้งในด้านการวิเคราะห์วิจัย การเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี และการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ผู้ดำเนินนโยบาย ภาคธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ

-2-

Future Lab & Policy Lab

 

Thailand Future ติดตามแนวโน้มอนาคต ภูมิทัศน์โลกใบไหม่ในยุค 4.0 พร้อมทั้งใช้การวางแผนเพื่อจัดทำฉากทัศน์อนาคต (Scenario Planning) และการวางยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (Strategic Foresight) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถเตรียมจัดการกับอนาคตล่วงหน้า ไม่ว่าอนาคตจะออกมาในรูปแบบใด

THAILAND FUTURE 

Prototyping Day!

1/5

Prototyping Day!

วันที่ 16-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา โครงการ Government Innovation Lab 2019 ได้จัด Workshop ต่อเนื่อง 2 วัน เพื่อระดมสมองในกระบวนการ Ideation และ Prototyping เพื่อสร้าง “นวัตกรรมบริการภาครัฐ” ในโจทย์ 5 กลุ่มวาระสำคัญของประเทศ คือเรื่องผู้ด้อยโอกาส แรงงานต่างด้าว ท่องเที่ยว การศึกษา และ SMEs
.
สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future) ได้ร่วมเป็นโค้ชให้กับ “ทีมผู้ด้อยโอกาส” ซึ่งเราตั้งเป้าหมายในใจไว้ว่า พวกเราจะทำให้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่แท้จริง
.
ทีมผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมที่หลากหลายความรู้และหลากหลายประสบการณ์มาก ทั้งข้าราชการ นักออกแบบ นักวิทยาศาสตร์ นักนโยบาย นักนวัตกรรม และ NGOs รวมถึงได้เชิญประชาชนมาร่วมกัน Co-design ในวันนี้ด้วย การมีทีมที่หลากหลายเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสนใจ เนื่องจากช่วยเติมเต็มและพัฒนาต่อยอดไอเดียของกันและกัน และร่วมกันคิดอย่างเป็นระบบ
.
นอกจากได้ผลงานต้นแบบที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับคนจนคนด้อยโอกาสแล้ว ประชาชนที่เข้ามาร่วมก็รู้สึกภูมิใจ ดีใจที่มีคนรับฟังปัญหา ผู้เข้าร่วมก็รู้สึกได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลายมุมมอง และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมของเรา
.
ในอนาคต ภายใต้พลวัตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกขณะ เราคงต้องการทีมที่หลากหลายแบบนี้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เราต้องการประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาร่วมในกระบวนการออกแบบ เราต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านการเปิดใจ รับฟังกันและกันอย่างแท้จริง และเมื่อทีมงานที่หลากหลายมารวมกันแก้ไขปัญหา ก็ไม่ยากที่เราจะค้นหาคำตอบที่ดี สร้างผลกระทบและตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

#ThailandFuture #GovLab2019 #iTeamTh

THAILAND FUTURE 

สู่ Chapter ใหม่ของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

สู่ Chapter ใหม่ของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงของการปฏิรูป “ระบบอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” ของประเทศครั้งสำคัญ ที่มุ่งเป้าหมายใหญ่ที่จะใช้ “การวิจัยและนวัตกรรม” และ “การศึกษาขั้นสูง” ผ่าน “คน” และ “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้น “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” สู่ “ประเทศรายได้สูง” ในอนาคต
.
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสอันดีที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF) ได้จัด Workshop ระดมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศกว่า 40 ท่านเพื่อร่วมกันเวิร์คช้อป “ออกแบบเครือข่ายหน่วยงานให้ทุนวิจัยในอนาคต” ภายใต้ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต
.
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระบบวิจัยและนวัตกรรม สกว. เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การจัดตั้งสภานโยบายฯ และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
.
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) และคุณธราธร รัตนนฤมิตรศร คุณประกาย ธีระวัฒนากุล สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF)ได้ร่วมกันนำเสนอผลการศึกษา โครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และประสบการณ์การบริหารทุนวิจัยในต่างประเทศ แล้วได้มีการนำ workshop ระดมความคิดเห็น
.
งานระดมสมองครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการ Strategic Foresight และ Design Thinking เพื่อพูดคุยกันถึง Painpoint ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งระบบ ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างประเทศ และร่วมกันมองอนาคตของการทำงานร่วมกันภายใต้เครือข่ายหน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยงานนโยบาย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและผู้ใช้งานวิจัย เอกชนและประชาสังคม โดยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานให้ทุนวิจัยของทุกภาคส่วนของประเทศ (Thailand Research Funding Agency Network Project) ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
.
ผลของงานระดมสมองจะถูกนำไปออกแบบเป็นต้นแบบ (prototype) ของเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต และจะนำไปทดลองทดสอบ (testing) เพื่อสร้างให้เกิดการบูรณาการการทำงานภายใต้ระบบวิจัยใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การผนึกการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกัน

Thailand Future x TRF x NIDA

#ThailandFuture #TRF #ThailandResearchFund #Research #NIDA

THAILAND FUTURE 

เปิดตัว Government Lab ปี 3 

เมื่อโลกเปลี่ยน ภาครัฐจึงต้องปรับตัวสู่ภาครัฐ 4.0 ที่เน้น "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" เป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง คล่องตัว มีนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมในภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดห้องปฎิบัติการภาครัฐ ทั้ง Future Lab, Policy Lab และ Government Lab
.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว "ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ... พลิกโฉมนวัตกรรมงานบริการสาธารณะ" หรือ "Government Innovation Lab"
.
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. สภาพัฒน์ UNDP สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ 
.
ในส่วนของ Government Innovation Lab ปีนี้ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้เข้าร่วมเป็น Content Partner ในโครงการ เราจะร่วมค้นหาต้นแบบนวัตกรรมภาครัฐ (Prototype) ที่น่าสนใจ และนำไปขยายผลต่อเพื่อตอบโจทย์ Pain point ของประชาชน ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
.
ในอนาคต ยังมีโจทย์ความท้าทายอีกมากมายที่ Government Lab จะต้องระดมสรรพกำลังมาช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะโจทย์จาก ความท้าทายจาก Disruptive Technology, ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ, Ageing Society และการไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือสังคม 5.0 รวมถึงการสร้างนวัตกรรมภาครัฐใหม่ๆ และการส่งเสริม Startup ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคม มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทย ผ่าน Platform นวัตกรรมแห่งนี้ร่วมกัน

#GovLab #Thailandfuture

THAILAND FUTURE 

Strategic Foresight: Redesign NIDA together 

สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรในงาน Strategic Foresight Workshop เพื่อออกแบบองค์กรแห่งอนาคต ภายใต้หัวข้องาน "Redesign NIDA together" เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
.
โดยเป็นงานระดมสมองของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ NIDA เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาสถาบันในอนาคต โดยในงานได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทรมาเป็นองค์ปาฐกฉายภาพพลวัตการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศภายใต้ Disruptive Technology และความท้าทายยุคใหม่ 
.
งานนี้เป็นงาน Strategic Foresight ที่เข้มข้นตลอด 2 วันที่ผู้บริหารร่วมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่สู่อนาคตสมดังที่สถาบัน NIDA มีม็อตโตว่า Wisdom for Change

THAILAND FUTURE 

Social Innovation และ CSR/CSV 
 

เมื่อวันจันทร์ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา"Thailand Future" ได้ร่วมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง Social Innovation และ CSR/CSV กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงานใหญ่ ปตท.
.
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Design Thinking ที่เน้น People-Centered design เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ กำหนดประเด็น Pain Points และ Gain Points ของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงระดมสมองเพื่อค้นหานวัตกรรมทางสังคมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาหลักของกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงดำเนินการจัดลำดับความสำคัญและความเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร 
.
ผู้เข้าร่วม workshop ได้ร่วมกันสร้างต้นแบบ (Prototype) โมเดลนวัตกรรมทางสังคมที่น่าสนใจ และร่วมกันพัฒนา Collaboration Model ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
.
การประชุมเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ความริเริ่มดังกล่าวจึงเป็นที่น่ายินดีที่องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Social Innovation และ CSV (Creating Shared Value) กันมากขึ้น รวมถึงแบ่งปันความคิดและประสบการณ์จากบุคลากรขององค์กรที่มีคุณภาพสูงมาร่วมกันรังสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างธุรกิจและสังคมให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
.
#thailandfuture #ptt #nia #designthinking #csr #csv

THAILAND FUTURE 

Future Lab : Strategic Foresight 20 ปีข้างหน้า "Future of Disaster Management" ของไทย 


ทีมสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future) มาร่วมงานเป็นวิทยากรกิจกรรมนี้เพื่อทบทวนจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในระยะ 5 ปีข้างหน้า
.
เวทีนี้ทุกคนช่วยกันระดมไอเดีย ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและจินตนาการในการประเมิน Trend, Uncertainty และจัดทำฉากทัศน์อนาคต (scenario) 
.
ผู้เข้าร่วมได้มีความเห็นร่วมกันว่า อนาคตภัยพิบัติจากธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้นจะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดภัยอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศมาก่อน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงค้นหาเครื่องมือ กลไกใหม่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่ โดยเฉพาะ Smart Technology เพื่อวางแนวทางป้องกัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับจิตสำนึกและองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติในทุกระดับ รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
.
สถาบัน Thailand Future ขอขอบคุณ ท่านชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.ชัชดาพร บุญพีระณัช ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมงานกองนโยบายฯ ปภ. และขอบคุณผู้แทนทั้ง 19 กระทรวงและหน่วยงานกลาง 3 หน่วยงานที่มาร่วมแชร์ไอเดียและมองอนาคตเรื่องการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยร่วมกันในครั้งนี้ และร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อไป

 

#ThailandFuture #FutureLab

THAILAND FUTURE   
 

คิดอนาคต
คอลัมน์ประจำกรุงเทพธุรกิจ

22 พฤษภาคม 2562

คิดอนาคตท่องเที่ยวไทย High Risk-High Return (2)

การท่องเที่ยวเป็นอนาคตของประเทศ รายได้ในอนาคตของประเทศจำนวนมหาศาลจะมาจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แม้การท่องเที่ยวให้ผลตอบแทนที่สูง

8 พฤษภาคม 2562

คิดอนาคตท่องเที่ยวไทย High Risk-High Return (1)

ประเทศไทยไม่ได้พึ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากการนำเข้าจำนวนมากมีจุดประสงค์

24 เมษายน 2562

ถนนหมายเลข1 ควังฮวามุน นวัตกรรมแห่งนโยบาย

กระแสการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาจัดทำนโยบายและโครงการพัฒนาประเทศได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

10 เมษายน 2562

แพลตฟอร์มอนาคตเพื่อมอบโอกาสรายบุคคล

ประเด็นที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจสูง คือ เรื่องคนจนและผู้ด้อยโอกาส ดังสะท้อนผ่านนโยบายการช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสหลากหลายกลุ่ม

ผ่านกันไปสดๆ ร้อนๆ กับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

27 มีนาคม 2562

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่คุณสัมผัสได้

ผ่านกันไปสดๆ ร้อนๆ กับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

13 มีนาคม 2562

จากอดีตสู่อนาคต....สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นความท้าทายที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

27 กุมภาพันธ์ 2562

"นวัตกรรมภาครัฐ" จุดคานงัดพลิกโฉมประเทศไทย

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของภาครัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

13 กุมภาพันธ์ 2562

พลิกอนาคตด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

เมื่อไม่นานมานี้เอง ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษที่ “ระบบการเงินโลก” ถูกท้าทายแบบถอนรากความคิด

30 มกราคม 2562

พลิกสวัสดิการสู่การร่วมทุน!

หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ในการไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือประสบการณ์ในการเข้ารับบริการต่างๆ ที่อาจมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน

16 มกราคม 2562

Future Design เครื่องมือออกแบบอนาคตองค์กรในยุคโลกป่วน

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดแบบในปัจจุบัน อันเกิดจากการปฏิวัติเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีบล็อกเชน

2 มกราคม 2562

ลูกค้าของชุมชน คือคนทั้งโลก

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังหมู่บ้านวัวขาว (ไป๋หนิว) เมืองหลินอัน ประเทศจีน ซึ่งแต่เดิมนั้น

19 ธันวาคม 2561

โอกาสของเมือง คือโอกาสของประชาชน

เมืองแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันในแบบของตัวเอง

5 ธันวาคม 2561

หมีสร้างเมือง: จินตนาการผสานความร่วมมือ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ทำให้ได้เห็นถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของความคิดสร้างสรรค์

21 พฤศจิกายน 2561

"Predictiv" รู้ผลให้ชัด ก่อนผลักนโยบาย

ทำไมแนวคิดนโยบายดีๆ พอนำไปใช้จริงแล้วถึงไม่ตอบโจทย์สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็เพราะพฤติกรรมของมนุษย์นั้น

ึ7 พฤศจิกายน 2561

ถึงผิดก็ฟินได้...Sandbox แบบฟินแลนด์

ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไป ถ้าหากการผิดพลาดนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ แก้ไข จนในบางครั้ง “ความผิดพลาด” คือหนทางที่นำไปสู่ “ความสำเร็จ

24 ตุลาคม 2561

Policy Lab: คิดนโยบายอย่างไรให้ปัง!

ห้องปฏิบัติการนโยบาย หรือ Policy Lab กำลังเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการกำหนดนโยบายอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของประเทศ

10 ตุลาคม 2561

“Sharing City” ยุทธศาสตร์เมืองแห่งอนาคตของเกาหลีใต้

ที่จริงแล้ว เศรษฐกิจแบ่งปันไม่ใช่เรื่องใหม่ มนุษย์เรามีการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ เพื่อแลกกันใช้งานหรือร่วมกันใช้งานมาตลอดห้วงเวลาอารยธรรมมนุษย์

26 กันยายน 2561

Station F: win-win-win model ของ incubator ระดับโลก

นโยบายการสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior) ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่อง “สตาร์ทอัพ” (Startups) ในประเทศไทยอย่างมาก

12 กันยายน 2561

อุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ S-Curve ตัวใหม่แห่งอนาคต

หลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยเองที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว

29 สิงหาคม 2561

Aerotropolis: โอกาสของประเทศไทย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนนครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

15 สิงหาคม 2561

SDGs กับพลังของคนรุ่นใหม่

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals - SDGs

1 สิงหาคม 2561

Future Lab กับปฏิบัติการสร้างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์

ทุกคนรู้ดีว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน โลกอนาคตจึงอาจเป็นไปได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับแรงขับเคลื่อนต่างๆ และเหตุการณ์ความไม่แน่นอน

18 กรกฎาคม 2561

Future Lab ห้องปฏิบัติการเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคต
นับแต่ยุคโบราณ มนุษย์เราต่างต้องการจะรู้อนาคตล่วงหน้ามาโดยตลอด เพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมรองรับอนาคตล่วงหน้า

4 กรกฎาคม 2561

คิดใหม่ในโลกเปลี่ยน (Re-Thinking Strategy)
โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวมไม่ชัดเจน (VUCA World) เป็นโลกที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

20 มิถุนายน 2561

ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ ในยุคโลกป่วน
ห้วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์โลก รวมถึงประเทศไทย เรากำลังอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อ

THAILAND FUTURE 

10 อาชีพ
ที่มีโอกาสถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติสูงที่สุด

นิตยสาร SCENARIO ปี 2561
นิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้โลกอนาคต โดย THAILAND FUTURE
Vol6.jpg

POLICY INNOVATION
เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเชิงนโยบาย

นิตยสาร SCENARIO ฉบับที่ 6  ปี 2561 (ุตุลาคม 2561)

::: Scenario ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่ได้รับการจับตามองในระดับสากล โดยเริ่มต้นจาก “Policy Lab” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ที่น่าสนใจทั่วโลก เช่น Policy Lab ของประเทศอังกฤษ   “Place to Experiment” สุดยอดแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมเชิงนโยบายของฟินแลนด์  ไปจนถึงเคล็ดลับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศจีน และ SOCIAL CREDIT SYSTEM ของประเทศจีน  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของของกลไกนวัตกรรมทางการเงิน อาทิ Social Impact Bond ซึ่งเป็นพันธบัตรเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม   Conditional Cash Transfer ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างสร้างสรรค์   รวมไปถึงตัวอย่าง M-Agriculture นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร  และบัตรเครดิตสีเขียว (Green Credit Card) เปลี่ยนสู่ชีวิตแบบกรีนของเกาหลีใต้

::: เราหวังว่าเรื่องราวใน Scenario ฉบับนี้จะจุดประกายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” โดยไม่ว่าท่านจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการออกแบบนโยบายหรือในฐานะพลเมือง ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านการทำความเข้าใจ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” เรียนรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีจากต่างประเทศ ประยุกต์ใช้วิธีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรหรือชุมชนใกล้ตัว

Vol 5_18 Sep 2018.jpg

::: นิตยสาร “Scenario” ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” (Government Innovation Lab) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Future Lab, Policy Lab และ Government Lab ทั้งในเชิงแนวความคิด ความเคลื่อนไหว ประสบการณ์ต่างประเทศ ตลอดจน “Lab in Action” ที่ “สถาบัน Thailand Future” ได้จัดกิจกรรมขึ้นหรือเข้าร่วมกิจกรรม Lab ในห้วงเวลาที่ผ่านมา

 

::: เราเชื่อว่า “ห้องปฏิบัติการ” (Lab) กำลังจะกลายเป็นแพลต์ฟอร์มที่สำคัญในการพลิกโฉมประเทศไทย องค์กรใหม่ และเมืองที่สร้างสรรค์ ตลอดจนกำลังจะกลายเป็นวิธีมาตรฐานในการร่วมกันเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Issues) ที่ต้องการนวัตกรรมอันก่อเกิดจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์จากผู้คนที่หลากหลายที่สุด นี่เป็น “แนวโน้ม” หนึ่งที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบัน เราจึงอยากชวนทุกท่านเปิดโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยสร้างสรรค์ และร่วมกันลุกขึ้นมา “เปลี่ยน” และ “ปรับ” เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่ดีกว่าเดิม

GOVERNMENT INNOVATION LAB
นวัตกรรมภาครัฐ

นิตยสาร SCENARIO ฉบับที่ 5  ปี 2561 (ุ18 กันยายน 2561)

Cover Vol 4_18 Aug 2018.jpg

AGELESS SOCIETY
สังคมไร้อายุ

นิตยสาร SCENARIO 
ฉบับที่ 4  ปี 2561
(ุ18 สิงหาคม 2561)

FUTURE OF JAPAN
อนาคตของญี่ปุ่น

นิตยสาร SCENARIO 
ฉบับที่ 3  ปี 2561
(ุ6 กรกฎาคม 2561)

FUTURE CITY 
เมืองแห่งอนาคต

นิตยสาร SCENARIO 
ฉบับที่ 2  ปี 2561
(18 มิถุนายน 2561)

TFF Magazine_Vol 1 _1 June.jpg

DISRUPTED WORLD
วันที่โลกเปลี่ยน

นิตยสาร SCENARIO 
ฉบับที่ 1 ปี 2561
(6 มิถุนายน 2561)

THAILAND FUTURE

  • White Facebook Icon

Thailand Future Foundation ::: สถาบันอนาคตไทยศึกษา

Copyright © 2017 Thailand Future Foundation. All Rights Reserved