Research Agenda

แรงงาน ทักษะ และการศึกษา 

Quotes

 
  • "ผมเห็นด้วยกับเรื่องของมหาวิทยาลัยองค์กร และสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน  เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าใจภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น   มันเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรได้อีกวิธีหนึ่ง"

    คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

  • "เราต้องส่งเสริมการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป"

    คุณศุภชัย เจียรวนนท์

  • "ผมอยากเห็นการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนในอีก 10  ปีข้างหน้าต้องพูดได้อย่างน้อย 2-3 ภาษา  เพราะในวันนี้ ภาษาเดียวไม่มีทางที่จะไปค้าขายกับคนในโลกได้"

    คุณทศ จิราธิวัฒน์