Book and CD

หนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?"

หนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?" 


จัดทำโดย สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสำนักข่าวไทยพับลิก้า


หนังสือที่วิเคราะห์ "อาการ" และ "ภูมิคุ้มกัน" ของประเทศไทย
และบทสัมภาษณ์จาก 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาและเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

 

ที่มาของแนวคิดในการจัดทำหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?"


ในรอบระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและในหลากหลายมิติ   ไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมและธรรมาภิบาล     ด้านการทำงานของภาคราชการ  ด้านการปรับตัวของภาคเอกชนและธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ        ด้านพัฒนาการทางการศึกษาการแพทย์และวิทยาศาสตร์      ด้านความมั่นคงของประเทศ      ด้านมุมมองของต่างประเทศ  ฯลฯ   โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตด้วยเช่นกัน   
 
แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ดูเสมือนว่าเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศจะอยู่ในภาวะขาลง  สิ่งที่เป็นคำถามคือ “ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเสื่อมถอยด้วยหรือไม่   (A nation in decline?)”     และเราควรจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ผลกระทบนั้นส่งผลรุนแรงต่อประเทศในอนาคต     ทั้งนี้  การได้มาซึ่งแนวคิดของคำตอบคงต้องมาจากการศึกษาวิจัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้  ผนวกกับมุมมองของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในมิติหรือด้านต่างๆ มาแล้ว  

อย่างไรก็ดี  สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นข้อผิดพลาดในอดีตคงไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขได้   แต่สิ่งที่เราทำได้และควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ  การนำเอาประสบการณ์จากอดีตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบมาเป็นบทเรียนสอนใจให้เราปรับปรุงสิ่งไม่ดีที่เราเห็นทั้งในปัจจุบันและที่จะทำในอนาคต    พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 


วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?"


เนื่องด้วยสถาบันอนาคตไทยศึกษาจะจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปีในหัวข้อ       “A nation in decline?”  เพื่อนำเสนองานศึกษาวิจัยในหัวข้อดังกล่าว        พร้อมกับจัดให้มีเวทีเสวนา (panel discussion)   เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ใดหลังจากเวลาที่ผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี   โดยในงานนี้  สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับ    สำนักข่าวไทยพับลิก้า  มีความตั้งใจที่จัดทำหนังสือที่ได้แรงบันดาลใจจากที่มาดังกล่าวข้างต้น  เพื่อนำเสนอเป็นบทเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และภาคส่วนต่างๆ ในการได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นรูปธรรม  และก่อให้เกิดเป็น “องค์ความรู้สำคัญ” แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต


หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบอย่างไร


หนังสือเล่มนี้จะมีองค์ประกอบของเนื้อหาใน 2 ส่วนหลักๆ คือ 

 1. บทความวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่นำเสนอในรูปแบบ Background Paper ในหัวข้อ "A nation in decline?"   โดยนำเสนองานวิเคราะห์ใน 5 เรื่องได้แก่

       -  บทที่ 1 :   อันตรายของความเสื่อมถอย
       -  บทที่ 2 :   ประเทศกำลังเสื่อมถอยหรือไม่?  3 อาการที่เริ่มฟ้อง
       -  บทที่ 3 :   เรามายืน ณ จุดนี้ได้อย่างไร? :   ย้อนอดีต 20 ปีประเทศไทย
       -  บทที่ 4 :   มองไปข้างหน้า
       -  บทที่ 5 :   แนะนำดัชนีอนาคตประเทศไทย (Thailand Future Index)      
       
 2. บทสัมภาษณ์และบทความจาก 17 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศก้าวข้ามปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต   โดยให้เกียรติถ่ายทอดภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต  สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน   พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น    (ดูรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ โดย < คลิกที่นี่ > )

ราคา :       250 บาท       (ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)


ติดต่อสั่งซื้อ :

คุณพันธุ์วดี พรมบุตร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
โทร. 02-264 5481-3 อีเมล์ Forum@thailandff.org

More Reports