Conference Speech & Interview

Panel Discussion : มุมมองภาคเอกชนกับ 4 เรื้่องที่ต้องตัดสินใจวันนี้

Panel Discussion : 
จากงานสัมมนา " Thailand at the crossroads :  อนาคตไทย .. เราเลือกได้"  วันที่ 31 กรกฎาคม 2555


  
เรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ 1:   ส่งเสริมบทบาทไทยในภูมิภาค 

" เรามีการบ้านที่ต้องทำเยอะมากอย่างแน่นอน  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวที AEC"

ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ


" ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจไทยที่จะออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันของตนเองและท้องถิ่น "

ชาติศิริ โสภณพนิช

"  AEC เป็นโอกาสทองจริงๆ ของประเทศไทยที่จะสร้างประเทศให้เจริญ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนของเรามีความอยู่ดีกินดีในอีก 10 ปี 20 ปีหรือ 30 ปีข้างหน้า"

ทศ จิราธิวัฒน์


" เรามีความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันในตลาดโลก  วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด "

ธีรพงศ์ จันศิริ


" เราควรจะตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ โดยดูว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหน  เพื่อจะได้วางยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง "

ศุภชัย  เจียรวนนท์


เรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ 2 :  ยกระดับประเทศไทยไปสู่ "การเพิ่มมูลค่า" 


" อยากให้ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรให้มีความแข็งแรง  มีกำไร และให้ดูว่าใครในธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก แล้วส่งเสริมให้เขาโต "

อิสระ ว่องกุศลกิจ


" เราต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะพัฒนาคนไทยให้มีระดับ มีคุณค่าเพิ่มขึ้น จนสามารถก้าวไปแข่งขันในระดับโลกได้ "

ทศ จิราธิวัฒน์

เรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ 3 :   ปรับปรุงการจัดการภาครัฐ 


" ทำไมงานของภาครัฐจึงเดินตามภาคเอกชนไม่ทัน นี่เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ต้องมี digital literacy เข้ามาเกี่ยวข้อง "

ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ


" ผมอยากเห็นการปรับปรุงความรับผิดชอบของภาครัฐ  อยากเห็นภาครัฐเข้ามาใกล้ชิดกับภาคเกษตรมากขึ้น "

อิสระ ว่องกุศลกิจ

"  การลงทุนต่างๆ ของภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคนี้  นอกจากนี้ เราต้องส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น "

ชาติศิริ โสภณพนิช


" การผ่อนคลายกฎระเบียบของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญ  เพื่อเสริมสร้างให้ภาคเอกชนมีความคิดสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน "

ศุภชัย เจียรวนนท์

" ถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนมนุษย์  การพัฒนาคน หรือการพัฒนานวัตกรรม จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น "

ธีรพงศ์ จันศิริ


       เรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ 4 :   ปรับจาก "เรียน ...เพื่อสอบ" ไปสู่ "เรียน ..เพื่อทำงาน"

" ผมเห็นด้วยกับเรื่องมหาวิทยาลัยองค์กรและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  มันเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรได้อีกวิธีหนึ่ง "

อิสระ ว่องกุศลกิจ


" ผมอยากเห็นการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนในอีก 10 ปีข้างหน้าต้องพูดได้อย่างน้อย 2-3 ภาษา เพราะในวันนี้ ภาษาเดียวไม่มีทางที่จะไปค้าขายกับคนในโลกได้ "

ทศ จิราธิวัฒน์ 

" เราต้องส่งเสริมการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป "

ศุภชัย เจียรวนนท์---  อ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนสมบูรณ์ได้จากหนังสือ "อนาคตไทย ... เราเลือกได้ "  
< ดูรายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่>  ---

More Reports