Background Paper

Background Paper : SME (สิงหาคม 2556)

โจทย์ SME  ... โจทย์ประเทศ


การก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap)  เพื่อไปสู่ความเป็นประเทศรายได้สูง   นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย     ทั้งนี้  ไทยได้คงสถานะความเป็นประเทศรายได้ปานกลางมากว่า 37 ปี และอาจจะต้องอยู่ในสถานะแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ไทยยังไม่สามารถแก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศ  6 ประการซึ่งได้แก่

  1. การลงทุนที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ
  2. ค่าจ้างที่แท้จริงไม่เพิ่มขึ้น
  3. ปัญหาในการยกระดับมูลค่าสินค้ายังมีอยู่มาก
  4. การสร้างหัวเมืองใหม่และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยังไม่สัมฤทธิ์ผล
  5. การผลิตแรงงานที่มีทักษะและความรู้ซึ่งยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
  6. การใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง


โจทย์ SME .... โจทย์ประเทศ
          SME   ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   เนื่องจาก SME ช่วยสร้างให้เกิดการจ้างงานมากถึง  84%  ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ   หาก SME เติบโต  เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีตามไปด้วย        และหาก SME  ประสบปัญหา เศรษฐกิจของประเทศย่อมได้รับผลกระทบในเชิงลบด้วยเช่นกัน           ทั้งนี้     โจทย์ใหญ่ๆ ของ SME  ที่ส่งผลสะท้อนเกี่ยวเนื่องกับโจทย์ประเทศ ได้แก่

  1. ประเทศไทยยังขาด SME ขนาดกลางอยู่มาก
  2. ผลิตภาพแรงงานของ SME อยู่ในระดับต่ำ
  3. SME ยังขาดความสนใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า
  4. SME ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ไม่ได้ขยายตัวไปยังหัวเมืองอื่นๆ มากนัก


หากแก้โจทย์ SME ได้   ก็เหมือนช่วยแก้โจทย์ของประเทศ
     แต่ก่อนอื่นเราต้องขจัดอุปสรรคของ SME ให้ได้เสียก่อน     หากนำโจทย์ของประเทศมาเทียบเคียงกับโจทย์ SME  จะเห็นว่าหากเราสามารถแก้ไขโจทย์ SME ได้   โจทย์ของประเทศก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย   อย่างไรก็ดี  เราต้องยอมรับว่าโจทย์  SME  เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ง่ายนัก  เนื่องจาก SME  เองก็ยังคงมีอุปสรรคหลายประการที่เผชิญอยู่


จากการใช้กรอบการวิเคราะห์ (Diagnostic framework)  ทำให้เราทราบถึงอุปสรรคต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา SME ตามลำดับความสำคัญที่ควรต้องเร่งแก้ไขดังต่อไปนี้

 1. ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือดำเนินการของ SME
 2. ข้อจำกัดในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 3. ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 4. การส่งผ่านธุรกิจครอบครัว (Family business)  ที่เริ่มมีอัตราการอยู่รอดน้อยลง
      


อย่างไรก็ดี  แต่ละภาคส่วนสามารถร่วมแก้ไขอุปสรรคได้  ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน / SME   หรือภาครัฐ หรือภาควิชาการก็ตาม  โดยต้องเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องที่แต่ละภาคส่วนสามารถทำหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขได้   เช่น   ภาคเอกชน / SME ควรให้ความสำคัญกับ  “วิธีหรือกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”  ในขณะที่ภาครัฐควรเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน SME อย่าง “บูรณาการระหว่างกัน”   ส่วนภาควิชาการต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 


ดาวน์โหลดเอกสาร

 • Background Paper : โจทย์ SME ... โจทย์ประเทศ
  Downloads

More Reports