Book and CD

CD งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย"

CD งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย"

สนใจติดต่อขอรับ  CD งานสัมมนา "โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย"  ที่

คุณพันธ์วดี พรหมบุตร  โทร. 02-264 5481-3

(ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในเชิงการศึกษาเท่านั้น)

More Reports