Book and CD

หนังสือ "อนาคตไทย ... เราเลือกได้"

 หนังสือ "อนาคตไทย ...เราเลือกได้"หนังสือ "อนาคตไทย ... เราเลือกได้" เล่มนี้ได้รับแรงจูงใจในการจัดทำมาจากงานสัมมนา "Thailand at the Crossroad : อนาคตไทย ...เราเลือกได้"
โดยจะถ่ายทอดเนื้อหาจากคำพูดและความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาทั้งหมดซึ่งได้แก่

  • ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
   อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ
   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
   ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  • คุณชาติศิริ โสภณพนิช
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • คุณศุภชัย เจียรวนนท์
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • คุณทศ จิราธิวัฒน์
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
  • ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
  • ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
  • ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ

ราคา :    150  บาท

(หมายเหตุ : ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง)


ติดต่อสั่งซื้อ :

คุณพันธุ์วดี พรหมบุตร
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
โทร. 02-264 5481-3 อีเมล์ Forum@thailandff.org

More Reports