TFF Roundtable

TFF Economic Roundtable (มกราคม 2556)

ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556 :  สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึงจากเวที TFF Economic Roundtable ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 ว่าจะยังคงเป็นปีที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ซึ่งแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความหวังที่การใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องแลกมาด้วยหนี้สาธารณะก้อนโต

ในขณะเดียวกัน หลายท่านๆ ก็ได้หยิกยกปัจจัยหลายประการที่เราตวรต้องจับตามองในอีก 1-2 ปีข้างหน้า อาทิ

…. ความผันผวนจากการไหลเข้า-ออกของเงินทุน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ทั้งการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไมว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น (และจากปัจจัยภายใน ที่มาจากปริมาณเงินไหลออกจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของนักลงทุนไทย) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินบาท

….. นโยบายประชานิยม  ที่ใช้งบจำนวนมากเบียดบังทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว แต่กลับกระตุ้นการบริโภคได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น   

…… หนี้สาธารณะ ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากนโยบายประชานิยม ซึ่งก่อให้เกิดภาระรายจ่ายจำนวนมากแก่ประเทศ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ

….. คอร์รัปชั่น ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน แม้ว่าหลายภาคส่วนจะตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่มีการจัดการหรือดำเนินการใดๆ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ หลายๆ ท่านมีความเห็นว่าไทยยังคงมีโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ซึ่งไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งการท่องเที่ยวของไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง 

…. แต่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ ต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยังขาด ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ และลดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ประโยชน์ นอกจากนี้ คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ทุกท่านเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งหนทางแก้ไขนอกเหนือจากการปรับปรุงกฎหมายปราบปรามคอร์รัปชั่นให้สามารถบังคับใช้ได้จริงแล้ว ยังควรปลูกฝังจิตสำนึกคนไทย ให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมที่ไม่อดทนต่อคอร์รัปชั่น (Corruption-Intolerance Society) อีกด้วย

สุดท้ายที่ผู้ร่วมสนทนาฝากเอาไว้ก็คือ  ประเทศไทยต้องการยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย  ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีแต่นโยบายระยะสั้น และเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้ประเทศขาดทิศทางการพัฒนา ถึงแม้ว่าเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดแผนงานที่จะรองรับการแปลงแผนไปสู่โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • TFF Economic Roundtable (มกราคม 2556)
    Downloads

More Reports