แฉความสามารถแข่งขันไทยต่ำลง

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ทำการวิจัยประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของไทย พบว่า ความสามารถในการแข่งขันของไทยต่ำกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นเร็ว และแซงเพื่อนบ้าน โดยค่าจ้างต่อหน่วยของไทยมีต้นทุนสูงขึ้นจาก 10 ปีก่อน 3% ขณะที่ประเทศอื่นมีต้นทุนถูกลง เช่น อินโดนีเซียลดลง 12% ฟิลิปปินส์ลดลง 26% เพราะประสิทธิภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นน้อยมากราว 2% ต่อปี เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3% และจีนเพิ่ม 10% โดยประสิทธิภาพแรงงานไทยที่อยู่ในระดับต่ำมาจากสาเหตุดังนี้


1.ระดับการลงทุนของไทยต่ำ อยู่ที่ 84% ของระดับการลงทุนก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ซึ่งประเทศอื่นที่เผชิญวิกฤติเหมือนไทยต่างกลับมาลงทุนสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤติได้แล้ว เช่น เกาหลีปัจจุบันมีระดับการลงทุน 130% ของปี 39 มาเลเซีย 146% อินโดนีเซีย 173% ดังนั้น ภาครัฐไทยควรลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เอกชน ซึ่งงบลงทุนภาครัฐ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเพียง 19% ของงบประมาณทั้งหมด ต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินในโครงการประชานิยมที่ใส่เข้าไปในระบบ


2.การผลิตสินค้าไม่ค่อยยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขาดการสร้างนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์


3.แรงงานมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด และไม่ช่วยให้ประสิทธิภาพแรงงานสูงขึ้น และคุณภาพที่แย่ลงของบัณฑิต ส่งผลให้ต้องไปทำงานต่ำกว่าวุฒิมากขึ้น และ 


4.คือ 40% ของแรงงานไทยซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากอยู่ในภาคเกษตร ขณะที่จีนมีแรงงานภาคเกษตร 35% มาเลเซีย 24% อินโดนีเซีย 35% ทั้งนี้ ภาคเกษตรเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพแรงงานต่ำสุดคิดเป็น 1 ใน 10 ของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น เนื่องจากการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ำ 


5.กว่า 40% ของลูกจ้างเอกชนอยู่ในบริษัทเป็นกิจการขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนที่จะซื้อเครื่องจักรและอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น “แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน คือเพิ่มการลงทุนจากทั้งฝั่งรัฐและเอกชน การผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น สร้างนวัตกรรมที่จะยกระดับมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่ตลาดต้องการ ซึ่งพูดกันมานาน แต่ทำไม่สำเร็จเสียที”.


ไทยรัฐออนไลน์ วันที่่ 22 กันยายน 2557


More News