สถาบันอนาคตไทยศึกษาแนะเร่งพัฒนาแรงงาน


ตลอด 2 ปีของการใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท แม้จะทำให้ค่าจ้างทั่วประเทศสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40 แต่แรงงานระดับล่าง หรือแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กลับเป็นกลุ่มที่ได้ค่าจ้างเพิ่มน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รายงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษาระบุว่า ขณะนี้ 1 ใน 3 ของแรงงานภาคเอกชน ยังคงได้ค่าจ้างต่ำกว่าวันละ 300 บาทขณะที่แรงงานเอกชนทั่วประเทศได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ค่าจ้างเพิ่มเพียงร้อยละ 24 และแรงงานในกลุ่มไร้ฝีมือยังได้รับผลกระทบจากการถูกตัดรายได้อย่างอื่นเช่น ค่าล่วงเวลา, โบนัส ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ยังทำให้ประสิทธิภาพการแข่งขันของไทยลดลง เพราะประสิทธิภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับค่าจ้าง และยังทำให้สถานประกอบการ ปิดกิจการมากถึง 1.4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 จากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เห็นว่าสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการคือ ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการแข่งขันของไทย นอกจากนี้ต้องมีมาตรการและสวัสดิการดูแลแรงงานระดับล่างเนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำไม่เพียงพอที่จะเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน

Thai PBS NEWS วันที่ 9 สิงหาคม 2557

More News