ภาพข่าว (4 เมษายน 2557)

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว "8 ข้อเท็จจริงความเหลื่อมล้ำในไทย" วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ห้อง ML2304 ชั้น 23 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00-11.00 น โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และศิริกัญญา ตันสกุล 


 
           


           


           

  
           

More News