ข่าว

  Array
  (
    [ID] => 143
    [~ID] => 143
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (21 กุมภาพันธ์ 2556) 
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (21 กุมภาพันธ์ 2556) 
    [ACTIVE_FROM] => 02/20/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 02/20/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=143
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=143
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  TFF Policy Roundtable:  หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI 


  21 กุมภาพันธ์ 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)   ออกรายงาน TFF Policy Roundtable ในหัวข้อ “หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”   แสดงความเห็นต่างด้านจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับประเทศ    สนับสนุนความจำเป็นในการปฏิรูปยุทธศาสตร์ของ BOI เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกและประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   แต่ต้องยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน   แนะเพิ่มมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐาน  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาควิชาการ   การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจกระแสหลัก   พร้อมกระตุ้น BOI ให้ยกระดับบทบาทเป็นองค์กรระดับประเทศ  ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น 

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหาร   สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยว่า   “เมื่อกลางเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ    “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”    โดยร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้พูดถึงการกำหนดทิศทางการลงทุนของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี 2556-2560)   ถือได้ว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ BOI เลยทีเดียว  และเพื่อให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้อย่างสร้างสรรค์และบนพื้นฐานจากหลากหลายมุมมอง  สถาบันฯ จึงได้จัดวงสนทนา TFF Policy Roundtable ครั้งพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในการวางแผนกลยุทธ์ระดับประเทศ อาทิ ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ    คุณสมพล เกียรติไพบูลย์  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์     และดร. อุตตม สาวนายน   ซึ่งเนื้อหาที่ได้จากวงสนทนานับว่ามีความน่าสนใจ และน่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง BOI ในฐานะผู้จัดทำยุทธศาสตร์ ต่อนักลงทุนในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และต่อสาธารณชนที่ต้องการบริโภคข้อมูลในหลากหลายมิติ”

  ทั้งนี้  ผู้ร่วมสนทนาทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของ BOI ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะยุทธศาสตร์แบบเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป  นอกจากนี้  ทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ใหม่ก็มาถูกทางแล้ว แต่ควรยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน   และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของ BOI ไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะบทบาทที่ทำได้ในปัจจุบัน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเพียงแค่การปรับเป้าหมาย (Refocus) ของ BOI เท่านั้น

  สำหรับยุทธศาสตร์ใหม่ 6 ด้าน ทุกท่านเห็นว่ามีความครบถ้วนแล้ว  แต่แนะว่าให้ศึกษาและเพิ่มเติมรายละเอียดใน 3 เรื่องเพื่อให้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งได้แก่  หนึ่ง การส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Focus)  ที่ต้องเพิ่มมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละอุตสาหกรรม  และต้องกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้คนไทยเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากขึ้น    สอง  การสนับสนุนในรูปแบบของการอุดหนุน (Subsidy) โดยภาครัฐถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากๆ สำหรับกิจการที่ BOI ต้องการส่งเสริมให้เกิดจริงๆ  โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน  และสุดท้ายคือ  การสร้างคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาค (Regional cluster)   ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง   แต่การจะทำให้เกิดคลัสเตอร์ได้จริง จะต้องมีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายหลักของประเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเป็นอิสระจากการบริหารส่วนกลาง   และที่สำคัญ ต้องสร้างความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้    ผู้ร่วมสนทนายังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในอนาคตว่าควรจะระบุถึงวิธีการหรือแนวทางดำเนินการเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้มากขึ้น   โดยคำนึงถึงการสร้างอุตสาหกรรมในระดับภาคและการเพิ่มผลิตผลของประเทศให้แก่แรงงานไทย   การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจกระแสหลักเพื่อให้อัตราการเติบโตของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนผ่านการกระจายรายได้   และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่กิจการ  

  ทั้งนี้ หากต้องการผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของ BOI  บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  BOI จะต้องเล่นบทบาทในการดูแลภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนให้มากขึ้น    ต้องนำกฎหมายที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญ BOI ต้องยกระดับฐานะองค์กรให้เป็น “องค์กรระดับประเทศ”  ที่ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น  และต้องไม่ทำงานเสมือนหนึ่งเป็นกรมในกระทรวงเท่านั้น

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Policy Roundtable ในหัวข้อ  “หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”    หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  TFF Policy Roundtable:  หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI 


  21 กุมภาพันธ์ 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”)   ออกรายงาน TFF Policy Roundtable ในหัวข้อ “หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”   แสดงความเห็นต่างด้านจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ระดับประเทศ    สนับสนุนความจำเป็นในการปฏิรูปยุทธศาสตร์ของ BOI เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกและประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   แต่ต้องยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน   แนะเพิ่มมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐาน  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาควิชาการ   การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจกระแสหลัก   พร้อมกระตุ้น BOI ให้ยกระดับบทบาทเป็นองค์กรระดับประเทศ  ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น 

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหาร   สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยว่า   “เมื่อกลางเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ    “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”    โดยร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้พูดถึงการกำหนดทิศทางการลงทุนของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี 2556-2560)   ถือได้ว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ BOI เลยทีเดียว  และเพื่อให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้อย่างสร้างสรรค์และบนพื้นฐานจากหลากหลายมุมมอง  สถาบันฯ จึงได้จัดวงสนทนา TFF Policy Roundtable ครั้งพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในการวางแผนกลยุทธ์ระดับประเทศ อาทิ ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ    คุณสมพล เกียรติไพบูลย์  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์     และดร. อุตตม สาวนายน   ซึ่งเนื้อหาที่ได้จากวงสนทนานับว่ามีความน่าสนใจ และน่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง BOI ในฐานะผู้จัดทำยุทธศาสตร์ ต่อนักลงทุนในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และต่อสาธารณชนที่ต้องการบริโภคข้อมูลในหลากหลายมิติ”

  ทั้งนี้  ผู้ร่วมสนทนาทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของ BOI ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะยุทธศาสตร์แบบเดิมอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป  นอกจากนี้  ทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ใหม่ก็มาถูกทางแล้ว แต่ควรยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน   และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของ BOI ไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะบทบาทที่ทำได้ในปัจจุบัน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเพียงแค่การปรับเป้าหมาย (Refocus) ของ BOI เท่านั้น

  สำหรับยุทธศาสตร์ใหม่ 6 ด้าน ทุกท่านเห็นว่ามีความครบถ้วนแล้ว  แต่แนะว่าให้ศึกษาและเพิ่มเติมรายละเอียดใน 3 เรื่องเพื่อให้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งได้แก่  หนึ่ง การส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Focus)  ที่ต้องเพิ่มมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละอุตสาหกรรม  และต้องกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้คนไทยเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากขึ้น    สอง  การสนับสนุนในรูปแบบของการอุดหนุน (Subsidy) โดยภาครัฐถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากๆ สำหรับกิจการที่ BOI ต้องการส่งเสริมให้เกิดจริงๆ  โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน  และสุดท้ายคือ  การสร้างคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาค (Regional cluster)   ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง   แต่การจะทำให้เกิดคลัสเตอร์ได้จริง จะต้องมีการผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายหลักของประเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเป็นอิสระจากการบริหารส่วนกลาง   และที่สำคัญ ต้องสร้างความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้    ผู้ร่วมสนทนายังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในอนาคตว่าควรจะระบุถึงวิธีการหรือแนวทางดำเนินการเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้มากขึ้น   โดยคำนึงถึงการสร้างอุตสาหกรรมในระดับภาคและการเพิ่มผลิตผลของประเทศให้แก่แรงงานไทย   การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจกระแสหลักเพื่อให้อัตราการเติบโตของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนผ่านการกระจายรายได้   และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่กิจการ  

  ทั้งนี้ หากต้องการผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของ BOI  บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  BOI จะต้องเล่นบทบาทในการดูแลภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุนให้มากขึ้น    ต้องนำกฎหมายที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญ BOI ต้องยกระดับฐานะองค์กรให้เป็น “องค์กรระดับประเทศ”  ที่ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น  และต้องไม่ทำงานเสมือนหนึ่งเป็นกรมในกระทรวงเท่านั้น

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Policy Roundtable ในหัวข้อ  “หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”    หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

  **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 305 [TIMESTAMP_X] => 02/20/2013 17:20:59 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/5b2 [FILE_NAME] => 5b2c1327d06a457ec0eee295c2825be6.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/5b2/5b2c1327d06a457ec0eee295c2825be6.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 305 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 143 [~EXTERNAL_ID] => 143 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 02/20/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 404 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_Poicy%20Roundtable_21Feb2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_Poicy%20Roundtable_21Feb2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 746 [VALUE] => Press Release (21 Feb 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (21 Feb 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 747 [VALUE] => Array ( [TEXT] => TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 748 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 404 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_Poicy%20Roundtable_21Feb2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_Poicy%20Roundtable_21Feb2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => Press Release ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_TFF_Poicy%20Roundtable_21Feb2013.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 746 [VALUE] => Press Release (21 Feb 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (21 Feb 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (21 Feb 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 748 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 747 [VALUE] => Array ( [TEXT] => TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI ) ) )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (21 กุมภาพันธ์ 2556)

  TFF Policy Roundtable: หลากความเห็น หลายทรรศนะ ต่อร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI
 • Array
  (
    [ID] => 123
    [~ID] => 123
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 01/31/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 01/31/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=123
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=123
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable


  31 มกราคม 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ออกรายงาน TFF Business Roundtable เก็บประเด็นมุมมองและมุมคิดของนักธุรกิจระดับคีย์แมนจากภาคเอกชน    นำเสนอ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้านับจากปี 2556 เริ่มจากพร้อมรับ AEC โดยการก้าวขึ้นเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนอินโดจีน  เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  กระจายการพัฒนาด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจนเพื่อเป็นหางเสือแห่งการพัฒนา

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยว่า  “เมื่อเดือนที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดงานสนทนา TFF Business Roundtable     โดยได้รับเกียรติจากผู้นำภาคเอกชนระดับคีย์แมนในหลากหลายสาขาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการเงิน ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ประกันภัย และโทรคมนาคม ซึ่งได้แก่  คุณกฤษฎา ล่ำซำคุณชาติศิริ โสภณพนิช คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณทศ จิราธิวัฒน์   คุณธีรพงศ์ จันศิริ   คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณสาระ ล่ำซำ และคุณอิสระ   ว่องกุศลกิจ  ร่วมสนทนาเกี่ยวกับมุมมองและความเห็นของภาคเอกชนต่อปัจจัยขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556 เป็นต้นไป   ซึ่งสถาบันฯ เห็นว่าสาระที่ได้จากวงสนทนานี้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง จึงขอนำเนื้อหาที่สำคัญมาจัดทำเป็นรายงาน TFF Business Roundtable เพื่อเผยแพร่ต่อไป”

  ทั้งนี้ ผู้นำจากภาคเอกชนได้สะท้อนมุมมองและความคิดที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556 ว่าต้องการเห็น 4 ปัจจัยขับเคลื่อนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ได้เปรียบในเชิงแข่งขันเหนือกว่าประเทศอื่น ซึ่งได้แก่เรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เรื่องความสามารถในการแข่งขัน  เรื่องเศรษฐกิจชุมชน และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทย

  สำหรับ  AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรฉวยโอกาสนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนอินโดจีน  ควรพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค (Regional supply chain) เพราะเราไม่สามารถมองห่วงโซ่อุปทานแบบจำกัดประเทศเดียวได้อีกต่อไป  ควรสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้เปรียบของประเทศเพื่อนบ้านผนวกรวมกับความเชี่ยวชาญของประเทศไทย  ในขณะเดียวกัน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เราต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางานวิจัย ผลิตคนและผลิตงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาด  และต้องผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาให้ได้

  นอกจากนี้  เศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย  เราควรกระจายการพัฒนาสู่ระดับรากหญ้า  เพราะความสามารถในการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากระดับฐานราก  ที่ผ่านมา การพัฒนายังไม่กระจายไปอย่างทั่วถึง  ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับไปเป็นคลัสเตอร์ระดับภูมิภาค (Regional Cluster) ให้ได้   อย่างไรก็ดี  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ภาคเอกชนได้กล่าวมาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น  หากภาครัฐไม่มียุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจนเพื่อเป็นหางเสือของการพัฒนา  โดยกลยุทธ์ในระยะยาวจะต้องมีแผนปฏิบัติงานที่รองรับและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานที่ชัดเจน

  ศาสตราพิชานดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ประธานคณะกรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้กล่าวเสริมความคิดเห็นของภาคเอกชนว่า   “ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งจนภาครัฐยากที่จะขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง  และในยามที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังอ่อนแอและยากจน ภาคเอกชนคือความหวังอันสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะเพียบพร้อมทั้งทรัพยากรและความสามารถ   ไม่มียามใดอีกแล้วที่ประเทศต้องการบทบาทเชิงรุกของภาคเอกชนเพื่อสะสางปัญหาที่สั่งสมในประเทศ และร่วมบุกเบิกโอกาสในต่างประเทศเพื่อสร้างอนาคตแก่ประเทศไทย” 

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Business Roundtable ในหัวข้อ “หลากมุมมองจากภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556”  หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

   **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:


  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3
  อีเมล์
  network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable


  31 มกราคม 2556 –    สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ออกรายงาน TFF Business Roundtable เก็บประเด็นมุมมองและมุมคิดของนักธุรกิจระดับคีย์แมนจากภาคเอกชน    นำเสนอ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้านับจากปี 2556 เริ่มจากพร้อมรับ AEC โดยการก้าวขึ้นเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนอินโดจีน  เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  กระจายการพัฒนาด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจนเพื่อเป็นหางเสือแห่งการพัฒนา

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยว่า  “เมื่อเดือนที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดงานสนทนา TFF Business Roundtable     โดยได้รับเกียรติจากผู้นำภาคเอกชนระดับคีย์แมนในหลากหลายสาขาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการเงิน ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ประกันภัย และโทรคมนาคม ซึ่งได้แก่  คุณกฤษฎา ล่ำซำคุณชาติศิริ โสภณพนิช คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณทศ จิราธิวัฒน์   คุณธีรพงศ์ จันศิริ   คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ คุณสาระ ล่ำซำ และคุณอิสระ   ว่องกุศลกิจ  ร่วมสนทนาเกี่ยวกับมุมมองและความเห็นของภาคเอกชนต่อปัจจัยขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556 เป็นต้นไป   ซึ่งสถาบันฯ เห็นว่าสาระที่ได้จากวงสนทนานี้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง จึงขอนำเนื้อหาที่สำคัญมาจัดทำเป็นรายงาน TFF Business Roundtable เพื่อเผยแพร่ต่อไป”

  ทั้งนี้ ผู้นำจากภาคเอกชนได้สะท้อนมุมมองและความคิดที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556 ว่าต้องการเห็น 4 ปัจจัยขับเคลื่อนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ได้เปรียบในเชิงแข่งขันเหนือกว่าประเทศอื่น ซึ่งได้แก่เรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เรื่องความสามารถในการแข่งขัน  เรื่องเศรษฐกิจชุมชน และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทย

  สำหรับ  AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรฉวยโอกาสนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนอินโดจีน  ควรพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค (Regional supply chain) เพราะเราไม่สามารถมองห่วงโซ่อุปทานแบบจำกัดประเทศเดียวได้อีกต่อไป  ควรสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้เปรียบของประเทศเพื่อนบ้านผนวกรวมกับความเชี่ยวชาญของประเทศไทย  ในขณะเดียวกัน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เราต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางานวิจัย ผลิตคนและผลิตงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาด  และต้องผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาให้ได้

  นอกจากนี้  เศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย  เราควรกระจายการพัฒนาสู่ระดับรากหญ้า  เพราะความสามารถในการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากระดับฐานราก  ที่ผ่านมา การพัฒนายังไม่กระจายไปอย่างทั่วถึง  ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับไปเป็นคลัสเตอร์ระดับภูมิภาค (Regional Cluster) ให้ได้   อย่างไรก็ดี  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ภาคเอกชนได้กล่าวมาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น  หากภาครัฐไม่มียุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจนเพื่อเป็นหางเสือของการพัฒนา  โดยกลยุทธ์ในระยะยาวจะต้องมีแผนปฏิบัติงานที่รองรับและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานที่ชัดเจน

  ศาสตราพิชานดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ประธานคณะกรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้กล่าวเสริมความคิดเห็นของภาคเอกชนว่า   “ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งจนภาครัฐยากที่จะขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง  และในยามที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังอ่อนแอและยากจน ภาคเอกชนคือความหวังอันสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะเพียบพร้อมทั้งทรัพยากรและความสามารถ   ไม่มียามใดอีกแล้วที่ประเทศต้องการบทบาทเชิงรุกของภาคเอกชนเพื่อสะสางปัญหาที่สั่งสมในประเทศ และร่วมบุกเบิกโอกาสในต่างประเทศเพื่อสร้างอนาคตแก่ประเทศไทย” 

  สำหรับท่านที่สนใจ  สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Business Roundtable ในหัวข้อ “หลากมุมมองจากภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทยนับจากปี 2556”  หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

   **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:


  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3
  อีเมล์
  network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 283 [TIMESTAMP_X] => 01/31/2013 11:33:00 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/c7f [FILE_NAME] => c7f0d5c9e21686be553c905bc0e26a95.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/c7f/c7f0d5c9e21686be553c905bc0e26a95.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 283 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 123 [~EXTERNAL_ID] => 123 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 01/31/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 233 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_BusinessRoundtable_31Jan2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556) ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_BusinessRoundtable_31Jan2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556) ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 749 [VALUE] => Press Release (31 January 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (31 January 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 750 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 751 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 233 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_BusinessRoundtable_31Jan2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556) ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_TFF_BusinessRoundtable_31Jan2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556) ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_TFF_BusinessRoundtable_31Jan2013.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 749 [VALUE] => Press Release (31 January 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (31 January 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (31 January 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 751 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 750 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable ) ) )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 มกราคม 2556)

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดมุมมองภาคเอกชนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตกผลึก 4 ปัจจัยขับเคลื่อนประเทศจากวงสนทนา TFF Business Roundtable
 • Array
  (
    [ID] => 111
    [~ID] => 111
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556)
    [ACTIVE_FROM] => 01/15/2013
    [~ACTIVE_FROM] => 01/15/2013
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=111
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=111
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู 


  15 มกราคม 2556 - สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) เปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นมุมมองและความเห็นสำคัญที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จากวงสนทนาแบบปิดของผู้ร่วมสนทนาระดับ “มากประสบการณ์” ซึ่งปกติจะไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาจากวงสนทนาให้สาธารณะชนทราบเท่าใดนัก เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สถาบันฯ จะจัดทำอย่างต่อเนื่องในปี 2556 เป็นต้นไป เผยหลังจาก Economic Roundtable จะต่อด้วยการนำเสนอประเด็นความเห็นที่น่าสนใจจากวงสนทนาของนักธุรกิจระดับคีย์แมนของไทย (Business Roundtable)

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยว่า “หนึ่งในงานหลักที่สถาบันฯ จะจัดทำเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนแบบต่อเนื่องในปี 2556 คือ “TFF Roundtable Report” ที่เน้นการรวบรวม จับประเด็น และสังเคราะห์มุมมองและความเห็นสำคัญของผู้ร่วมสนทนาระดับ “ผู้รู้” หรือ “ผู้มากประสบการณ์” ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์แบบลึกๆ ในวงสนทนาแบบปิด ซึ่งบ่อยครั้งที่เนื้อหาดีๆ จากวงสนทนาแบบนี้มักไม่ได้มีการสังเคราะห์และนำมาถ่ายทอดให้สาธารณชนในวงกว้างทราบเท่าใดนัก”

  สำหรับงานชิ้นแรกที่ทางสถาบันฯ ขอนำเสนอคือ TFF Economic Roundtable ในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556 : สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง” ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาและประเด็นความคิดจากเวทีสนทนาแบบปิดจากผู้ร่วมสนทนาที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจ อาทิ ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศาสตรพิชาน ดร. ทนง พิทยะ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ศาสตราจารย์ดร. ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ว่าจะยังคงเป็นปีที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ซึ่งจะต้องส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแน่นอน ในขณะที่ความหวังว่าการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลับต้องแลกมาด้วยหนี้สาธารณะก้อนโต ส่วนคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยมักจะเป็นไปตามตัวเลขการส่งออก ซึ่งอิงกับภาพเศรษฐกิจโลก

  ในขณะเดียวกัน ได้มีการสนทนาและหยิกยกปัจจัยหลายประการที่เราควรต้องจับตามองในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนื่องจากมีผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผันผวนจากการไหลเข้า–ออกของเงินทุนที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาท เรื่องของนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเบียดบังทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวแต่กลับกระตุ้นการบริโภคได้เพียงชั่วคราว เรื่องหนี้สาธารณะที่ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายประชานิยมแต่กลับก่อให้เกิดภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาลแก่ประเทศ และท้ายสุดคือเรื่องของคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ยังไม่มีแผนการจัดการหรือดำเนินการใดๆ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมสนทนาหลายๆ ท่านมีความเห็นว่าไทยยังคงมีโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ไทยควรใช้โอกาสนี้เพื่อดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสจากการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง

  แต่การที่ไทยจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ เราต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยังขาดธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ประโยชน์ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุงกฎหมายให้มีผลบังคับใช้จริงและการปลูกฝังจิตสำนึกคนไทย และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญ คือประเทศไทยต้องการยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีแต่นโยบายระยะสั้นและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้ประเทศขาดทิศทางในการพัฒนา ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดแผนงานที่จะรองรับการแปลงแผนไปสู่โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

  ทั้งนี้ TFF Roundtable Report ฉบับต่อไปจะเป็นการนำเสนอประเด็นความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจระดับคีย์แมนที่เรียกว่า Business Roundtable โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2556 นี้” ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Economic Roundtable ในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556: สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง” หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

   **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:


  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3
  อีเมล์
  network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู 


  15 มกราคม 2556 - สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) เปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นมุมมองและความเห็นสำคัญที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จากวงสนทนาแบบปิดของผู้ร่วมสนทนาระดับ “มากประสบการณ์” ซึ่งปกติจะไม่ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาจากวงสนทนาให้สาธารณะชนทราบเท่าใดนัก เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สถาบันฯ จะจัดทำอย่างต่อเนื่องในปี 2556 เป็นต้นไป เผยหลังจาก Economic Roundtable จะต่อด้วยการนำเสนอประเด็นความเห็นที่น่าสนใจจากวงสนทนาของนักธุรกิจระดับคีย์แมนของไทย (Business Roundtable)

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิดเผยว่า “หนึ่งในงานหลักที่สถาบันฯ จะจัดทำเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนแบบต่อเนื่องในปี 2556 คือ “TFF Roundtable Report” ที่เน้นการรวบรวม จับประเด็น และสังเคราะห์มุมมองและความเห็นสำคัญของผู้ร่วมสนทนาระดับ “ผู้รู้” หรือ “ผู้มากประสบการณ์” ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์แบบลึกๆ ในวงสนทนาแบบปิด ซึ่งบ่อยครั้งที่เนื้อหาดีๆ จากวงสนทนาแบบนี้มักไม่ได้มีการสังเคราะห์และนำมาถ่ายทอดให้สาธารณชนในวงกว้างทราบเท่าใดนัก”

  สำหรับงานชิ้นแรกที่ทางสถาบันฯ ขอนำเสนอคือ TFF Economic Roundtable ในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556 : สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง” ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาและประเด็นความคิดจากเวทีสนทนาแบบปิดจากผู้ร่วมสนทนาที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจ อาทิ ศาสตราพิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศาสตรพิชาน ดร. ทนง พิทยะ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ศาสตราจารย์ดร. ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ว่าจะยังคงเป็นปีที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ซึ่งจะต้องส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแน่นอน ในขณะที่ความหวังว่าการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลับต้องแลกมาด้วยหนี้สาธารณะก้อนโต ส่วนคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยมักจะเป็นไปตามตัวเลขการส่งออก ซึ่งอิงกับภาพเศรษฐกิจโลก

  ในขณะเดียวกัน ได้มีการสนทนาและหยิกยกปัจจัยหลายประการที่เราควรต้องจับตามองในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนื่องจากมีผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผันผวนจากการไหลเข้า–ออกของเงินทุนที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาท เรื่องของนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเบียดบังทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวแต่กลับกระตุ้นการบริโภคได้เพียงชั่วคราว เรื่องหนี้สาธารณะที่ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากนโยบายประชานิยมแต่กลับก่อให้เกิดภาระรายจ่ายจำนวนมหาศาลแก่ประเทศ และท้ายสุดคือเรื่องของคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ยังไม่มีแผนการจัดการหรือดำเนินการใดๆ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมสนทนาหลายๆ ท่านมีความเห็นว่าไทยยังคงมีโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจรออยู่ข้างหน้า เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ไทยควรใช้โอกาสนี้เพื่อดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสจากการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง

  แต่การที่ไทยจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ เราต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยังขาดธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดการใช้ทรัพยากรที่ไร้ประโยชน์ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ทั้งในรูปแบบของการปรับปรุงกฎหมายให้มีผลบังคับใช้จริงและการปลูกฝังจิตสำนึกคนไทย และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญ คือประเทศไทยต้องการยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐบาลมีแต่นโยบายระยะสั้นและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้ประเทศขาดทิศทางในการพัฒนา ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดแผนงานที่จะรองรับการแปลงแผนไปสู่โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

  ทั้งนี้ TFF Roundtable Report ฉบับต่อไปจะเป็นการนำเสนอประเด็นความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจระดับคีย์แมนที่เรียกว่า Business Roundtable โดยคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2556 นี้” ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดแบบครบถ้วนของ TFF Economic Roundtable ในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจไทยปี 2556: สิ่งที่ต้องจับตามอง และการรับมือกับโอกาสที่มาถึง” หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (http://www.thailandfuturefoundation.org)

   **********************************************

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:


  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3
  อีเมล์
  network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 258 [TIMESTAMP_X] => 01/15/2013 15:10:18 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/604 [FILE_NAME] => 604f85c7b809ab72d7b2812ed6a6b1e8.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/604/604f85c7b809ab72d7b2812ed6a6b1e8.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 258 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 111 [~EXTERNAL_ID] => 111 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 01/15/2013 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 212 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_Economic_Roundtable_15Jan2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556) ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_Economic_Roundtable_15Jan2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556) ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 755 [VALUE] => Press Release (15 January 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (15 January 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 756 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู  [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 757 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p>Eng version is not available.</p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  Eng version is not available.

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 212 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_Economic_Roundtable_15Jan2013.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556) ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_Economic_Roundtable_15Jan2013.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556) ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_Economic_Roundtable_15Jan2013.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 755 [VALUE] => Press Release (15 January 2013) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (15 January 2013) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (15 January 2013) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 757 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p>Eng version is not available.</p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  Eng version is not available.

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] =>

  Eng version is not available.

  ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 756 [VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู  [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู  ) ) )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มกราคม 2556)

  สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดตัวรายงาน TFF Economic Roundtable จับประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 จากวงสนทนากูรู 
 • Array
  (
    [ID] => 61
    [~ID] => 61
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (13 ธ.ค. 2555) 
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (13 ธ.ค. 2555) 
    [ACTIVE_FROM] => 12/13/2012
    [~ACTIVE_FROM] => 12/13/2012
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=61
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=61
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น


  13 ธันวาคม 2555 - สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) เปิดตัวงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ “Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)” โดยงานฉบับแรกขอนำเสนอค่าเสียโอกาสของโครงการ 3G ที่ประเทศไทยไม่ตัดสินใจเดินหน้าลงทุนเมื่อ 3 ปีก่อนว่าสร้างรายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยเพียงประมาณปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท ในทางกลับกัน โครงการนี้กลับก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็นแก่ประเทศไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1.6 แสนล้านบาท)

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการวิจารณ์ การวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมาจากสิ่งที่คนมองเห็นและพูดถึง แต่ไม่ได้เป็นผู้ทำ บ่อยครั้งที่การวิจารณ์ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเดินหน้าที่จะทำในสิ่งที่คิดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เราเรียกต้นทุนของการไม่กล้าเดินหน้านี้ว่า “ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)” ซึ่งในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ต้นทุนประเภทนี้อาจก่อความเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลไม่น้อยไปกว่าต้นทุนที่เราเห็นกันได้อย่างชัดแจ้งเลยทีเดียว สำหรับงานวิเคราะห์ฉบับนี้ ทางสถาบันฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐจากการไม่ตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประเทศไทย โดยจะนำเสนอตัวเลขของต้นทุนนี้ในรูปแบบที่วัดกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานและยกระดับการวิจารณ์ของสังคมให้อยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วน และทราบโดยทั่วกัน”

  ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากโครงการ 3G ว่า “นับเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนก.ย. 2552 ที่ร่างเงื่อนไขการประมูล 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHZ ของกทช. ได้ถูกคัดค้านมิให้มีการเปิดประมูล จนกระทั่งมีการประมูลจริงเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนจบสิ้นการประมูล ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความชอบธรรมในเชิงกฎหมาย ตลอดจนผลได้ผลเสียจากการประมูล ซึ่งคิดเป็นรายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยมูลค่าเพียงปีละ 1.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น แต่การวิจารณ์เหล่านั้นไม่ได้กล่าวถึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศไทยที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1.6 แสนล้านบาท) ซึ่งขาดหายไปจากการที่เราไม่ตัดสินใจเดินหน้าลงทุนในโครงการนี้ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเสียโอกาสของภาครัฐปีละ 0.2 หมื่นล้านบาท ภาคธุรกิจปีละ 9.6 หมื่นล้านบาท และภาคประชาชนอีกปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท”

  “การลงทุนในโครงการ 3G อาจทำให้รัฐสูญเสียส่วนแบ่งรายได้บนคลื่นความถี่เก่า แต่เมื่อคิดรวมรายได้จากค่าสัมปทานคลื่นความถี่ใหม่ และรายได้จากภาษีทางตรงเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีทางอ้อมเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งรัฐจะจัดเก็บเพิ่มได้จากภาคธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการมี 3G คาดว่ารัฐจะได้รับผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าปีละ 0.2 หมื่นล้านบาท ในขณะเดียวกัน ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ธุรกิจไม่น้อยกว่าปีละ 3.3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการ 3G และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำเอาผลประโยชน์จาก 3G ไปเป็นพื้นฐานต่อในการผลิต คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่าปีละ 6.3 หมื่นล้านบาท

  ท้ายที่สุด ก็คือภาคประชาชนซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จาก 3G ถึงกว่าปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท จากความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเข้าชมเว็บไซด์บนโทรศัพท์มือถือด้วย 3G ซึ่งเร็วกว่า EDGE ถึง 30-35 เท่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มจากปัญหาสายหลุดขณะสนทนาเมื่อใช้คลื่นความถี่เดิม ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงต้นทุนความสะดวกสบายอื่นๆ ที่จะได้รับจากการใช้โทรศัพท์มือถือบน 3G อาทิเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศฟรีผ่านระบบ VOIP เป็นต้น” นายนิตินัย กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน “Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)” ฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา www.thailandfuturefoundation.org

  **********************************************


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:

  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3 อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น


  13 ธันวาคม 2555 - สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) เปิดตัวงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ “Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)” โดยงานฉบับแรกขอนำเสนอค่าเสียโอกาสของโครงการ 3G ที่ประเทศไทยไม่ตัดสินใจเดินหน้าลงทุนเมื่อ 3 ปีก่อนว่าสร้างรายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยเพียงประมาณปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท ในทางกลับกัน โครงการนี้กลับก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็นแก่ประเทศไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1.6 แสนล้านบาท)

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการวิจารณ์ การวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมาจากสิ่งที่คนมองเห็นและพูดถึง แต่ไม่ได้เป็นผู้ทำ บ่อยครั้งที่การวิจารณ์ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเดินหน้าที่จะทำในสิ่งที่คิดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เราเรียกต้นทุนของการไม่กล้าเดินหน้านี้ว่า “ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)” ซึ่งในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ต้นทุนประเภทนี้อาจก่อความเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลไม่น้อยไปกว่าต้นทุนที่เราเห็นกันได้อย่างชัดแจ้งเลยทีเดียว สำหรับงานวิเคราะห์ฉบับนี้ ทางสถาบันฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐจากการไม่ตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประเทศไทย โดยจะนำเสนอตัวเลขของต้นทุนนี้ในรูปแบบที่วัดกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานและยกระดับการวิจารณ์ของสังคมให้อยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วน และทราบโดยทั่วกัน”

  ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากโครงการ 3G ว่า “นับเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนก.ย. 2552 ที่ร่างเงื่อนไขการประมูล 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHZ ของกทช. ได้ถูกคัดค้านมิให้มีการเปิดประมูล จนกระทั่งมีการประมูลจริงเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนจบสิ้นการประมูล ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความชอบธรรมในเชิงกฎหมาย ตลอดจนผลได้ผลเสียจากการประมูล ซึ่งคิดเป็นรายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยมูลค่าเพียงปีละ 1.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น แต่การวิจารณ์เหล่านั้นไม่ได้กล่าวถึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศไทยที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท (หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1.6 แสนล้านบาท) ซึ่งขาดหายไปจากการที่เราไม่ตัดสินใจเดินหน้าลงทุนในโครงการนี้ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเสียโอกาสของภาครัฐปีละ 0.2 หมื่นล้านบาท ภาคธุรกิจปีละ 9.6 หมื่นล้านบาท และภาคประชาชนอีกปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท”

  “การลงทุนในโครงการ 3G อาจทำให้รัฐสูญเสียส่วนแบ่งรายได้บนคลื่นความถี่เก่า แต่เมื่อคิดรวมรายได้จากค่าสัมปทานคลื่นความถี่ใหม่ และรายได้จากภาษีทางตรงเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีทางอ้อมเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งรัฐจะจัดเก็บเพิ่มได้จากภาคธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการมี 3G คาดว่ารัฐจะได้รับผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าปีละ 0.2 หมื่นล้านบาท ในขณะเดียวกัน ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ธุรกิจไม่น้อยกว่าปีละ 3.3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในโครงการ 3G และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำเอาผลประโยชน์จาก 3G ไปเป็นพื้นฐานต่อในการผลิต คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่าปีละ 6.3 หมื่นล้านบาท

  ท้ายที่สุด ก็คือภาคประชาชนซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จาก 3G ถึงกว่าปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท จากความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเข้าชมเว็บไซด์บนโทรศัพท์มือถือด้วย 3G ซึ่งเร็วกว่า EDGE ถึง 30-35 เท่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มจากปัญหาสายหลุดขณะสนทนาเมื่อใช้คลื่นความถี่เดิม ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงต้นทุนความสะดวกสบายอื่นๆ ที่จะได้รับจากการใช้โทรศัพท์มือถือบน 3G อาทิเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศฟรีผ่านระบบ VOIP เป็นต้น” นายนิตินัย กล่าวสรุป

  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน “Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)” ฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา www.thailandfuturefoundation.org

  **********************************************


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ โปรดติดต่อ:

  สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3 อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 259 [TIMESTAMP_X] => 01/15/2013 15:11:46 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/f33 [FILE_NAME] => f33fe0587ebdad2cc2d8bab985ce155d.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/f33/f33fe0587ebdad2cc2d8bab985ce155d.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 259 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 200 [~SORT] => 200 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 61 [~EXTERNAL_ID] => 61 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 12/13/2012 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 127 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/PressRelease_Opportunity%20Cost_3G_13Dec2012.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ : 3G รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/PressRelease_Opportunity%20Cost_3G_13Dec2012.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ : 3G รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 752 [VALUE] => Press Release (13 December 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (13 December 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 753 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 754 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 127 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/PressRelease_Opportunity%20Cost_3G_13Dec2012.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ : 3G รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/PressRelease_Opportunity%20Cost_3G_13Dec2012.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ : 3G รายได้ที่มองเห็น vs ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/PressRelease_Opportunity%20Cost_3G_13Dec2012.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 752 [VALUE] => Press Release (13 December 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (13 December 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (13 December 2012) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 754 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 753 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น ) ) )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (13 ธ.ค. 2555)

  ค่าเสียโอกาส : 3G รายได้ที่มองเห็น และค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น
 • Array
  (
    [ID] => 167
    [~ID] => 167
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ภาพข่าว (6 พฤศจิกายน 2555)
    [~NAME] => ภาพข่าว (6 พฤศจิกายน 2555)
    [ACTIVE_FROM] => 11/06/2012
    [~ACTIVE_FROM] => 11/06/2012
    [DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=167
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /th/news/detail.php?ID=167
    [DETAIL_TEXT] => 
  


  ภาพข่าวจากงานสัมมนา “พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคั่งให้ประเทศ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยมี ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์  ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  คุณบรรยง พงษ์พานิช  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดยดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และดร. อุตตม สาวนายน

  [~DETAIL_TEXT] =>


  ภาพข่าวจากงานสัมมนา “พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคั่งให้ประเทศ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยมี ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์  ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์  คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  คุณบรรยง พงษ์พานิช  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ร่วมเป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดยดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และดร. อุตตม สาวนายน

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => Array ( [ID] => 346 [TIMESTAMP_X] => 04/26/2013 10:24:50 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 337 [WIDTH] => 900 [FILE_SIZE] => 305661 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/824 [FILE_NAME] => 82483f79a6f421215edf990e16cb17ad.jpg [ORIGINAL_NAME] => group_pic_6Nov2012_new.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/824/82483f79a6f421215edf990e16cb17ad.jpg ) [~DETAIL_PICTURE] => 346 [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 347 [TIMESTAMP_X] => 04/26/2013 11:09:40 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 101 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 7800 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/085 [FILE_NAME] => 085e915281f78b93bde24c3b7d1d509c.jpg [ORIGINAL_NAME] => group_pic_6Nov2012_new1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/085/085e915281f78b93bde24c3b7d1d509c.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 347 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 100 [~SORT] => 100 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 167 [~EXTERNAL_ID] => 167 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11/06/2012 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 743 [VALUE] => Photo Release (6 November 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Photo Release (6 November 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 744 [VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 745 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 743 [VALUE] => Photo Release (6 November 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Photo Release (6 November 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Photo Release (6 November 2012) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 745 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 744 [VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ" [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ" [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ" ) ) )
 • ภาพข่าว (6 พฤศจิกายน 2555)

  งานสัมมนา "พลิกเส้นทางพัฒนา สถาปนาความมั่งคังให้ประเทศ"

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 Next