ตัวอย่างของนโยบายประชานิยมที่มีลักษณะ 3 สูง

คือ มีภาระทางการคลังสูง มีความบิดเบือนสูง และต้องใช้งบประมาณต่อหัวสูงดาวโหลดเอกสาร

InfoGraphics