ภาพรวมหนี้สาธารณะของไทย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555

ดาวโหลดเอกสาร

InfoGraphics