รายละเอียดการคำนวนและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน KPI   (ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Thailand Future)


ตัวชี้วัด

ความหมาย

วิธีการคำนวน

ที่มาของข้อมูล

1.สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP

สัดส่วนหนี้คงค้างรวมต่อ GDP (ไม่รวมภาคการเงิน) แสดงถึงภาระที่เกิดจากการก่อหนี้ทั้งระบบเศรษฐกิจ โดยรวบรวมข้อมูลยอดหนี้คงค้างจาก 3 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน  

  1. หนี้สาธารณะคงค้าง  ซึ่งหมายถึง หนี้ที่รัฐบาลกู้ตรง  หนี้ของรัฐวิสาหกิจ หนี้กองทุนฟื้นฟู และหนี้ของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ  แต่ไม่รวมหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
  2. หนี้ภาคเอกชนคงค้าง รวบรวมจากยอดสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยให้ภาคเอกชน และมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ของภาคเอกชนทั้งระยะสั้น และระยะยาว (ไม่รวมตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ) 
  3. หนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งสินเชื่อที่ปล่อยให้กับลูกค้าบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ  
                
หนี้สาธารณ
  • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2.ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ค่าใช้จ่ายรวมด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวบรวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ