นับถอยหลัง AEC: ASEAN และ AEC สำคัญสำหรับไทยอย่างไร

โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน-วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ภาพบรรยากาศ

               

                                  

ดาวน์โหลดเอกสาร

More Events