การบรรยายเรื่อง 5 หลักการในการบริหารเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาสนฤพุฒิ บรรยายแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 

ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557


เอกสารประกอบการบรรยาย
สถานที่ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร: 5 หลักการในการบริหารเศรษฐกิจแบบองค์รวม
    Downloads

More Events