"  สังคมเข้มแข็ง ปัจจัยชี้ขาดอนาคตของประเทศ  ถ้าคนไทยเข้าใจและร่วมสร้าง “สังคมเข้มแข็ง”  ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่          
พร้อมทั้งเศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี "

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ราษฎรอาวุโส
          "  ประเทศไทยก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เป็นเพราะเรามีภาคเกษตรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดี แต่หากเราต้องการก้าวเป็นประเทศอุตสาหกรรม ฐานความรู้และกระบวนการจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราต้องมี "


โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
"  ปัญหาของระบบบริหารเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักการสำคัญของปรัชญาที่เรียกว่า 3 ห่วง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน)  และ 2 เงื่อนไข (ความรู้และคุณธรรม)          
         
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

"  วิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้ภาคการเงินของเรา
แข็งแรงขึ้น  แต่ภาคการผลิตและการค้าที่เราไม่เคยพบกับวิกฤติ กลับเริ่มมีปัญหา และทำให้เราเสียโอกาสที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรักษาสถานภาพการแข่งขันเอาไว้ "

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


      
" ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  มีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อย
8 เหตุการณ์ที่มีคุณค่า แต่ประเทศไทยกลับเสียโอกาสไม่อาจใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านั้น    ซึ่งเกือบจะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ "คน" ของเราเอง "    

ดอน ปรมัตถ์วินัย
อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา


 

"  ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศโตเฉลี่ยในระดับ 3-4%  เราก็ไม่ต้องทำอะไร  แต่เราจะทนได้หรือไม่      ถ้าประเทศเพื่อนบ้านจะโต 6-7%  แล้วก็สามารถตามทันและนำหน้าเราไปในที่สุด "

          ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
" อนาคตของประเทศไทยคือ การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค   ดังนั้น  ทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศและภูมิภาคเจริญ  เราต้องจับมือกันและเดินหน้าทำงานได้แล้ว "

ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


 


         
"  หากดูศักยภาพของประเทศไทย  มันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะแพ้ประเทศอื่นๆ  สาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สามารถสู้ได้อาจเป็นเพราะเรามีปัญหาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ทำให้ประเทศอ่อนแอ "

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


        
         "  ปัญหาชายแดนใต้อาจถือได้ว่าเป็น Showpiece ที่สะท้อนให้เห็นว่าหากแยกกันทำงานแบบไม่บูรณาการ ปัญหาก็จะเรื้อรัง คาราคาซัง  และเพิ่มความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง "

พล.ท. นาวิน ดำริกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
"  การพัฒนาประเทศช้าอาจนำไปสู่วิกฤติทางสังคม มากกว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทำให้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ  และท้ายที่สุด มันจะนำไปสู่ปัจจัยทางการเมือง"

บรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
" ปัญหาคอร์รัปชั่นรุนแรงขึ้น  ผลจากธรรมาภิบาลภาคเอกชนและภาครัฐสวนทางกัน  หากเราเรียกคืนธรรมาภิบาลของประเทศกลับมาได้   นั่นคือทางออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ง่ายและคุ้มที่สุด "

ดร. บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
และอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
"   หากนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สอดคล้องกัน  เอกชนทำโดยที่รัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาช่วย  ต่อให้เอกชนเก่งอย่างไร มันก็มีโอกาสพลาด  แต่ถ้ารัฐบาลกับเอกชนสามารถประสานงานกันได้  ประเทศไทยจะก้าวไกลไปกว่านี้   " 

บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์


    


" สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆ คือภาครัฐยังไม่ได้ทำในเรื่องที่สำคัญ    โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยและพัฒนาที่จะทำให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่การพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังอ่อนแอ "

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
อดีตผู้อำนวยการ สวทช. "  เรื่องของการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแพทย์เป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน เพราะมีความเชื่อมโยงต่อกัน และสามารถกระทบไปเป็นปัญหาทางสังคมได้  เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาจะมองแบบแยกส่วนไม่ได้ "

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
"  20  ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเสียทั้งสัญชาติญาณและเสน่ห์  เราขาดสัญชาติญาณที่จะรู้ว่าลมกำลังเปลี่ยนทิศ ทำให้เราไม่คิดทำอะไร และเมื่อใดก็ตามที่เราได้สติและไม่คิดลำพองนัก เราก็จะสามารถพลิกฟื้นคืนมาได้อีกครั้ง "

วีระศักดิ์  โควสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" การบริหารจัดการภาครัฐยังคงมีความบกพร่องเชิงบริหาร 3 ประการที่ทำให้ภาครัฐไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม"

สมพล เกียรติไพบูลย์
อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์


           


" การศึกษาเป็นกระบวนการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดมาทำหน้าที่บริหารและต้องอยู่ให้นานที่สุด อย่าเปลี่ยนไปมาเหมือนเปลี่ยนคนในการวิ่งผลัด "

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย