1.     เราต้องปรับจาก” FDI” สู่ การลงทุนในต่างประเทศ”  

    

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·       จัดให้มีเจ้าภาพส่งเสริมการลงทุต่างประเทศอย่างชัดเจน

ปัจจุบันความช่วยเหลือและข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศยังกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น เราจึงควรจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศอย่างชัดเจน เหมือนดังเช่น International Enterprise (IE) ของประเทศสิงคโปร์

·       ส่งเสริมการลงทุนแบบคลัสเตอร์  (Cluster approach)

สนับสนุนให้บริษัทใหญ่ไปลงทุน พร้อมกับนำเอาบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอไปลงทุนด้วย เพื่อให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยรูปแบบนี้บริษัทขนาดกลางและย่อมจะสามารถไปลงทุนต่างประเทศได้ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุน (investment climate issues) แบบเป็น cluster ได้

 

 2.        เราต้องปรับจาก การสนับสนุน SME ด้วยหน่วยงานเฉพาะกิจสู่ ระบบสนับสนุนอย่างบูรณาการ”    

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·       ส่งเสริม SME แบบระบบนิเวศ
(
Ecosystem) โดยอาศัยกลไกตลาด

สร้างระบบสนับสนุนอย่างบูรณาการโดยใช้การเพิ่มบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความช่วยเหลือที่ให้ ก็ไม่ควรเป็นการสร้างหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่แทนธนาคารพาณิชย์ แต่ควรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ SME ได้ดีกว่าเดิม

 3.       เราต้องปรับจาก ประชานิยมสู่ การลงทุน”     

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·        โครงการลงทุนภาครัฐในโครง 
 สร้างพื้นฐาน

โครงการประชานิยมนั้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น แต่ไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาว ในทางตรงกันข้ามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเสริมสร้างรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 4.     เราต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี             

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·       ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

การบริหารจัดการของภาครัฐควรมี KPI เพื่อใช้ประเมินกระบวนการทำงาน ทั้งก่อนเริ่มต้นการทำงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดการทำงาน ทั้งนี้ รวมไปถึงการมีสัญญาเรื่องวัดผลการดำเนินงาน (performance contract) ที่ชัดเจนสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้วย                        


·       พัฒนาระบบการประสานงานในการวางแผนจัดการนโยบายเศรษฐกิจ

ควรพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างกระทรวงด้านเศรษฐกิจและกระทรวงด้านสังคมให้มากขึ้น และระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น (มากกว่า กรอ.) เพื่อให้การวางแผนและการจัดการนโยบายเศรษฐกิจนั้นไปเป็นไปอย่างบูรณาการ

 5.     เราต้องปรับจาก กรุงเทพสู่ การพัฒนาหัวเมือง

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·       สร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาหัวเมือง

พัฒนาระบบการขนส่งมวลชน ระบบรางรถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการคมนาคมในและระหว่างหัวเมือง รวมไปถึงการพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อช่วยควบคุมปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมด้วย    

       

·       สร้างคลัสเตอร์และภาพลักษณ์ระดับภูมิภาคให้แก่หัวเมือง

พัฒนาหัวเมืองต่างๆ ให้เป็นเมืองใหม่ที่มีเอกลักษณ์ความชำนาญเฉพาะ อาทิ การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ผลิตสินค้างานฝีมือระดับภูมิภาค เป็นต้น การพัฒนาดังกล่าวยังอาจนำไปสู่การพัฒนาภาพลักษณ์ของหัวเมืองให้มีศักยภาพในระดับโลกได้ด้วย อาทิ พัฒนา เนื้อโคขุนโพนยางคา หรือหมูโคราชไปสู่ระดับ เนื้อโกเบ หรือ Parma Ham  

   


 6.      เราต้องปรับจากการชดเชยราคาพลังงาน (energy subsidy)” สู่ความมั่นคงทางพลังงาน (energy security)”  

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

 

·      ทยอยลดการชดเชยราคาพลังงาน

การทยอยลดการชดเชยราคาพลังงาน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น              


·      สร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน 
 (Increase energy literacy)

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในด้านการใช้พลังงาน โดยสะท้อนให้เห็นภาพของข้อจำกัดด้านการผลิต ความสิ้นเปลืองด้านการใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอนาคตทางด้านพลังงานของไทย            

 

  7.      เราต้องเปลี่ยนความคิดจาก แข่งขันด้านราคาเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่ม”   

แนวทางการดำเนินการ

วิธีการดำเนินงาน

·       สร้างมูลค่าเพิ่มในงานหรือโครงการระดับประเทศ (National program to move up value chain)          

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยการออกแบบและวัฒนธรรมความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก อาทิ การส่งเสริมมวยไทยหรือการนวดแผนไทยให้เป็นบริการระดับพรีเมียมให้เหมือนบริการด้านการออกแบบเสื้อผ้าในฝรั่งเศส

 8.      เราต้องเปลี่ยนจาก การเรียนเพื่อสอบสู่ การเรียนเพื่อทำงาน          

แนวทางการเนินการ

    วิธีการดำเนินงาน

 

·       จาก ทักษะการทำงาน(functional skills)” สู่ ความรู้ในระดับสากล (global literacy)”

คือระบบการถ่ายทอดความรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับเด็ก แต่รวมถึงของผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยทำงานด้วย โดยมุ่งเน้นให้สามารถทำงานในระดับเวทีโลกได้ องค์ความรู้เหล่านี้รวมไปถึงความเข้าใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ฯลฯ และไม่ใช่เฉพาะวิธีการสอบ หรือ ความรู้ทางเทคนิคแบบที่โครงการ MBA นิยมสอนกัน อาทิ การตลาด การเงิน ฯลฯ                           


·       ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยองค์กร (corporate university)

ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและตลาดแรงงาน นักศึกษาจะได้มีทักษะ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทัศนคติที่พร้อมจะทำงานได้จริง ไม่ใช่มีเพียงแต่ความรู้ในตำรา