กลุ่มแรงงานไทยในสายวิชาชีพและแรงงานที่มีทักษะ ยังขาดแคลนทักษะที่สำคัญ เมื่อเทียบกับแรงงานจากประเทศที่ใกล้เคียงกับเราอย่างมาเลเซีย โดยทักษะที่แรงงานไทยยังขาดอยู่ เช่น ทักษระด้านภาษา ทักษะด้าน IT และความคิดสร้างสรรค์ ถ้าหากเราต้องการจะยกระดับกระบวนการผลิต ไปสู่การผลิตใช้เทคโนโลยีซับซ้อนมากขึ้น เราก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการที่จะพัฒนาทักษะที่ยังขาดแคลนให้กับแรงงานเหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน หรือนายจ้างเองที่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะแรงงานนอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว เรายังต้องการงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัด คืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย (คิดเป็น 28.35% ของมูลค่าส่งออกโดยรวม) โดยมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตในสาขานี้ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่น ๆ แต่กลับมีการจ้างบุคลากรด้านการวิจัยในสาขานี้มีเพียง 36 คน ในขณะเดียวกันก็สามารถผลิตงานวิจัยในสาขานี้ออกมาน้อย คือมีการจดสิทธิบัตรทางด้าน IT เพียง 2 รายการใน 5 ปีที่ผ่านมา
  

        

โดย    ศิริกัญญา ตันสกุล     ( sirikanya@thailandff.org )
           สถาบันอนาคตไทยศึกษา