ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของอาเซียน ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จะทำให้ไทยสามารถขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดในเอเชียที่ยังมีศักยภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงกระทบจากการที่ตลาดยุโรปและอเมริกาซบเซา     

     

CLMV เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยไม่แพ้ตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว มูลค่าการส่งออกรวมของไทยที่ส่งไปยังประเทศ CLMV ระหว่างปี 2009-2011 นั้นมากถึง 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดเท่ากับมูลค่าการส่งออกไปยัง 4 ประเทศใหญ่ในยุโรปรวมกันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องมาจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีตามข้อตกลงด้านการค้าที่ประเทศ CLMV จะทยอยปรับลดภาษีนำเข้าลงเรื่อยๆ

นอกจากนี้ CLMV ยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญที่จะมีศักยภาพมากในอนาคต เราควรใช้โอกาสและช่องทางที่เปิดกว้างจาก AEC และต้องเริ่มต้นจากวันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป เมื่อช่วงปี 2002-2008 ไทยเคยมีสัดส่วนเงินลงทุนในประเทศเวียดนามเท่าๆ กับมาเลเซีย แต่ในปัจจุบัน มาเลเซียมีสัดส่วนการลงทุนในเวียดนามมากว่าไทยกว่า 4 เท่าตัว

โดย        ศิริกัญญา ตันสกุล         
               sirikanya@thailandff.org
               สถาบันอนาคตไทยศึกษา