งานของเรา

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

งานของเรา


ไม่มีประเทศใดที่จะสร้างความมั่นคงของประเทศ    สร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่างกว้างขวางและยั่งยืน   โดยปราศจากภาคเอกชนที่เข้มแข็ง ซึ่งการที่ภาคธุรกิจจะเข้มแข็งได้นั้น ก็จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อม การยอมรับ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพื่อให้การวิเคราะห์และการหาทางออกมีความเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการตามปรัชญา “หลากมิติ หลายมุมมอง” ขอบเขตงานวิจัยจะประกอบด้วย 4 ด้านที่สัมพันธ์กัน คือ ภาคธุรกิจ ภาคสาธารณะ ภาคประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม    

 

งานวิจัยและกิจกรรมของสถาบัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน สถาบันจะนำเสนอผลงานและกิจกรรมทั้งในลักษณะของรายงานวิจัยและงานสัมมนา ตัวอย่างเช่น

    

TFF KPI and Index

ตัวเลขทางสถิติมักเป็นตัวสะท้อนให้เห็นภาพอนาคต แต่สำหรับประเทศไทย ตัวเลขทางสถิติหลายตัวที่พูดถึงกันในปัจจุบัน ไม่เพียงพอให้เห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินนโยบายของประเทศผิดพลาด และละเลยการสร้างรากฐานที่ดีไว้สำหรับอนาคต ดังนั้นเพื่อให้มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในอนาคตที่แท้จริง เราจึงได้จัดทำ Thailand Future KPI and Index ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ใน 4 มิติ ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม โดยจะคัดเลือกตัวเลขที่น่าสนใจ และสะท้อนศักยภาพของไทยในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยมีสถาบันใดนำเสนอ 

 

TFF Policy Watch

เป็นการนำนโยบายที่เป็นประเด็นน่าสนใจ มาวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เป็นบทความสั้นๆ 1-2 หน้า อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านบวกและด้านลบที่เกิดจากนโยบายนั้นๆ ในเชิงลึก ที่มาของความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ แต่ละแนวทางมีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมไปถึงการนำเสนอทางออกที่ผ่านการวิเคราะห์ในหลากมิติหลายมุมมอง จากการทำงานร่วมกับนักคิดและนักปฏิบัติในเครือข่ายของเรา โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ ตัดสินว่าทางออกที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร และยกระดับการพูดคุยเชิงนโยบายระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การหาทางออกที่นำไปปฏิบัติจริง      

   

TFF Roundtables

เป็นการสัมมนาร่วมกันของผู้นำในวงการธุรกิจ นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงนักคิดและนักปฏิบัติในเครือข่ายของเรา เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่แท้จริง ที่เราจะนำไปกำหนดหัวข้อของงานวิจัย และประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำเราไปสู่คำตอบที่สร้างสรรค์และแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริง 

Opportunity Cost

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการวิจารณ์  การวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมาจากสิ่งที่คนเหล่านั้นมองเห็นและพูดถึง แต่ไม่ได้เป็น “ผู้ทำ”  บ่อยครั้งที่การวิจารณ์ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเดินหน้าที่จะทำในสิ่งที่คิดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เราเรียกต้นทุนของการไม่กล้าเดินหน้านี้ว่า “ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)”  ซึ่งในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ต้นทุนประเภทนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลไม่น้อยไปกว่าต้นทุนที่เราเห็นกันได้อย่างชัดแจ้ง (visible cost) เลยทีเดียว  สำหรับงานวิเคราะห์ “ค่าเสียโอกาส” นี้  ทางสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จากการไม่ตัดสินใจทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประเทศไทย  โดยจะนำเสนอตัวเลขของต้นทุนนี้ในรูปแบบที่วัดกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นได้ชัดเจน   เพื่อสร้างพื้นฐานและยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมให้อยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วน และทราบโดยทั่วกันต่อไปในอนาคต