ทีมงาน

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

ทีมงาน

ฝ่ายวิจัย


  • ศิริกัญญา ตันสกุล

    Research Manager


  • ปัญจพล บิณกาญจน์

    Analyst

ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์


  • พันธุ์วดี พรมบุตร

    ฝ่ายสนับสนุนงานจัดการ