คณะกรรมการบริหาร

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

คณะกรรมการบริหาร

 • ประธานกรรมการบริหาร

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

  (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอ๊ดไวเซอร์ จำกัด)

 • กรรมการ

  ดร. อุตตม สาวนายน

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

 • กรรมการ

  ดร. พิชิต อัคราทิตย์

 • กรรมการ

  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

  ผู้อำนวยการ
  Sasin Institute for Global Affairs

 • กรรมการ

  รศ.ดร. นฤมล สอาดโฉม

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • กรรมการ

  คุณ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

  กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการ
  บริษัท เทสโก้ จำกัด