คณะกรรมการสถาบัน

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

คณะกรรมการสถาบัน

 • ประธานกรรมการ

  ศาสตราพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

  อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • กรรมการ

  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • กรรมการ

  ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • กรรมการ

  ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส

 • กรรมการ

  ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน

  (อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

 • กรรมการ

  คุณสมพล เกียรติไพบูลย์

  (อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ )

 • กรรมการ

  Dr. Dipak C. Jain

  Dean, INSEAD

 • กรรมการ

  ดร. อุตตม สาวนายน

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท
  ไทยพรอสเพอริตี้ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

 • กรรมการและเลขานุการ

  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ดิแอ๊ดไวเซอร์ จำกัด