คณะกรรมการที่ปรึกษา

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา


 • ดร. คณิศ แสงสุพรรณ

  ผู้อำนวยการ
  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  กระทรวงการคลัง


 • คุณ ชาติศิริ โสภณพนิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


 • คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


 • คุณ ทศ จิราธิวัฒน์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


 • คุณ ธีรพงศ์ จันศิริ

  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
  จำกัด (มหาชน)


 • ดร. บัณทิต นิจถาวร

  กรรมการผู้อำนวยการ
  สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย


 • คุณ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

  ประธานเครือสหพัฒน์


 • คุณ เพชร โอสถานุเคราะห์

  ประธานบริหาร
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 • คุณ วิชา พูลวรลักษณ์

  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล๊กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


 • คุณ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  การท่องเที่ยวและกีฬา


 • คุณ ศุภชัย เจียรวนนท์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
  ประธานคณะผู้บริหาร
  บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


 • คุณ สาระ ล่ำซำ

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด


 • ศ. พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

  อดีตรองนายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 • คุณ อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ซีทีไอ โฮลติ้ง จำกัด


 • คุณ อิสระ ว่องกุศลกิจ

  ประธานกรรมการ
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด