About Us

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

เกี่ยวกับเรา

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผู้นำความคิดจากหลายสาขาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีนัยสำคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกื้อหนุนการเจริญเติบโตของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

สถาบันอนาคตไทยศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 2 ประการ ดังนี้

  1. เพื่อยกระดับการพูดคุยเชิงนโยบายของประเทศให้อยู่บนพื้นฐานบนข้อมูลและการวิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศมักเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นหากขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพออาจทำให้การพูดคุยเชิงนโยบายออกนอกประเด็นไป จนกลายเป็นถกเถียงกันด้วยความรู้สึก เราเชื่อว่าการถกเถียงเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ และการวิเคราะห์ประเด็นที่ชัดเจน
  2. เพื่อเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติได้จริง หลายครั้งการวิเคราะห์กลับกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่ข้อเสนอว่าไม่ควรทำแบบนี้ แต่กลับไม่มีใครบอกว่าควรทำอะไร อย่างไร เราทราบดีว่า ไม่มีทางออกที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกทางออกย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวต่อไปได้ เราจะนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีพอที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และนำไปสู่ทางออกที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง

ภารกิจของสถาบัน


เราแตกต่างจากสถาบันวิจัยทั่วไปอย่างไร

สถาบันอนาคตไทยศึกษามีปรัชญาการดำเนินงานที่แตกต่างจากสถาบันวิจัยทั่วไป 5 ประการ คือ  

               

เราไม่ใช่เพียงกลุ่มของนักคิด นักวิชาการ แต่เราทำงานเป็นเครือข่าย  ร่วมมือกับนักปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ หรือกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย เพื่อร่วมกันคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง และช่วยกันขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัตินั้นบรรลุผลสำเร็จ     

หากหยิบงานวิจัยที่เราเห็นกันโดยทั่วไปขึ้นมาชิ้นหนึ่ง  จะพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะทุ่มเททรัพยากร (อย่างน้อย 70%) ให้กับระเบียบวิธีวิจัย และค้นหาคำตอบเชิงวิชาการ แต่กลับให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 30%) กับการค้นหานัยยะ หรือข้อแนะนำที่ได้จากคำตอบนั้นในเชิงธุรกิจและนโยบายที่สำคัญ  ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำคือ การทำในสิ่งที่งานวิจัยรูปแบบเดิมๆ ยังขาดอยู่  เราจะทุ่มเททรัพยากรให้กับการหาคำตอบว่าจะมีแนวทางแก้ไขเรื่องนั้นๆ อย่างไร (implementation)       

 

ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาหรือประเด็นที่ต้องค้นหาไม่ได้ถูกจัดใส่กล่องตามสาขาทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา  การจะหาทางออกให้กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลากมิติ หลายมุมมอง  ดังนั้น เพื่อให้เป็นการแก้ไขอย่างบูรณาการ  เราจะใช้เครือข่ายนักคิด นักปฏิบัติทีสถาบันฯ สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงมุมมองที่หลากหลายจากผู้รู้ในหลายสาขาวิชาเพื่อหาทางออกที่ดีพอให้กับประเด็นนั้นๆ

เราตระหนักว่าหน้าที่ของเราคือ การดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นกลาง  เราจึงมุ่งเน้นการนำเสนอมุมมองของทุกฝ่ายผ่านการวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประเทศในภาพรวม

ในปัจจุบันมีงานวิจัยดีๆ อยู่จำนวนมาก  เราไม่คิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่อง แต่งานของเราคือ การวิเคราะห์ต่อยอดผลงานวิจัยที่มีอยู่ และเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้จริง ด้วยการยกระดับงานของเราให้เป็นการพูดคุยในเชิงนโยบายระดับประเทศ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากหลากภาคส่วนและมีการนำข้อเสนอแนะของเราไปใช้ได้จริง