Research

Government

Quotes

 • "เราต้องตั้งคำถามทำไมงานของภาครัฐจึงเดินตามภาคเอกชนไม่ทัน   อันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ต้องมี Digital Literacy เข้ามาเกี่ยวข้อง"

  ดร. ทนง พิทยะ

 • "ผมอยากจะเห็นการปรับปรุงความรับผิดชอบภาครัฐ อยากเห็นภาครัฐเข้ามาใกล้ชิดกับภาคเกษตรมากขึ้น"

  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

 • "การลงทุนต่างๆ  ของภาครัฐเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคนี้  นอกจากนี้  เราต้องส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น"

  คุณชาติศิริ โสภณพนิช

 • "ถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนมนุษย์ การพัฒนาคน หรือการพัฒนานวัตกรรม  จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น"

  คุณธีรพงศ์ จันศิริ

 • "การผ่อนคลายกฎระเบียบของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญ  เพื่อเสริมสร้างให้ภาคเอกชนมีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน"

  คุณศุภชัย เจียรวนนท์

In the Number

Related Information