Research

Thailand Positing

Quotes

 • "เราควรจะตั้งเป้าว่าเราจะต้องเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจโดยดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหน เพื่อที่จะได้วางยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง"

  คุณศุภชัย เจียรวนนท์

 • "เรามีความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันในตลาดโลก วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน"

  คุณธีรพงศ์ จันศิริ

 • "AEC ถือเป็นโอกาสทองจริงๆ ของประเทศไทยที่จะสร้างประเทศให้เจริญ และเพิ่มรายได้ที่ดีให้กับประชาชนของเราได้อยู่ดีกินดีไปอีก 10 หรือ 30 ปีข้างหน้า"

  คุณทศ จิราธิวัฒน์

 • "ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจไทยที่จะออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันของตนเองและท้องถิ่น"

  คุณชาติศิริ โสภณพนิช

 • "เรามีการบ้านทำเยอะมากๆ อย่างแน่นอน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวที AEC"

  ดร. ทนง พิทยะ

 • "ผมเห็นด้วยกับเรื่องของมหาวิทยาลัยองค์กร และสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน  เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าใจภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น   มันเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรได้อีกวิธีหนึ่ง"

  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

 • "เราต้องส่งเสริมการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป"

  คุณศุภชัย เจียรวนนท์

 • "ผมอยากเห็นการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนในอีก 10  ปีข้างหน้าต้องพูดได้อย่างน้อย 2-3 ภาษา  เพราะในวันนี้ ภาษาเดียวไม่มีทางที่จะไปค้าขายกับคนในโลกได้"

  คุณทศ จิราธิวัฒน์

 • "เราต้องตั้งคำถามทำไมงานของภาครัฐจึงเดินตามภาคเอกชนไม่ทัน   อันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ต้องมี Digital Literacy เข้ามาเกี่ยวข้อง"

  ดร. ทนง พิทยะ

 • "ผมอยากจะเห็นการปรับปรุงความรับผิดชอบภาครัฐ อยากเห็นภาครัฐเข้ามาใกล้ชิดกับภาคเกษตรมากขึ้น"

  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ


Pages: 1 2 Next All

In the Number

Related Information