Policy Watch

Policy Watch - กันยายน 2558

ข้อสังเกตเพิ่มเติม บริบทใหม่เศรษฐกิจไทย

จากรายงานฉบับก่อนหน้าเรื่อง เศรษฐกิจไทยในบริบทใหม่: Thailand’s New Normal ได้นำเสนอว่า จากเดิมที่เราเคยชินกับการที่เศรษฐกิจโตปีละ 5% จากนี้ไปเราจะเห็นการเติบโตเฉลี่ยเพียง 3%ต่อปี เพราะปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว  แต่ก็เกิดคำถามตามมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เศรษฐกิจจะชะลอการเติบโตเมื่อประเทศพัฒนาขึ้นไม่ใช่หรือ? 

คำตอบคือ เศรษฐกิจชะลอตัวตามระดับการพัฒนาเป็นเรื่องปกติ  แต่เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงชะลอตัวเร็วผิดปกติ

ประเทศที่เศรษฐกิจรวยขึ้นเป็นธรรมดาที่อัตราการเจริญพันธุ์ หรือการมีบุตรจะลดลง  ทำให้ประชากรวัยทำงานขยายตัวลดลงจนถึงขั้นหดตัว แต่ศักยภาพของเศรษฐกิจจะโตได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังแรงงาน และความสามารถแรงงานในการผลิตสินค้า  ดังนั้นถ้ากำลังแรงงานขยายตัวลดลงเรื่อยๆ เศรษฐกิจก็จะชะลอตัวในที่สุด  ประเทศไทยก็ประสบกับปรากฏการณ์เดียวกันนี้ แต่ปัญหาคือเราเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ปัจจุบันเศรษฐกิจก็โตเฉลี่ย 3% เช่นเดียวกับเศรษฐกิจไทย  แต่รายได้ต่อหัวของคนเกาหลีใต้นั้นสูงกว่าคนไทยถึง 4 เท่า  ส่วนประเทศจีนซึ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทย แต่เศรษฐกิจจีนก็ยังโตในอัตราสูงกว่าเรากว่า 2-3 เท่า

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญอันหนึ่งก็คือเรา แก่ก่อนรวย ถ้าดูจากอายุมัธยฐานของประชากรไทยในปัจจุบันนั้นสูงถึง 38 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ (41 ปี) หรือญี่ปุ่น (47) แต่สูงกว่าเวียดนาม (30) และมาเลเซีย (29) 

เนื่องจากปัญหาประชากรสูงวัยเป็นสิ่งที่แก้ได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งควรทำมานานแล้วเพื่อไม่ให้การเติบโตเศรษฐกิจชะลอไปมากกว่านี้ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมติดตามงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษาอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ www.facebook.com/thailandfuturefoundation

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสาร "ข้อสังเกตเพิ่มเติม บริบทใหม่เศรษฐกิจไทย"
    Downloads

More Reports