ข่าว

  Array
  (
    [ID] => 35
    [~ID] => 35
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์  (6 พ.ย. 2555) 
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์  (6 พ.ย. 2555) 
    [ACTIVE_FROM] => 11/06/2012
    [~ACTIVE_FROM] => 11/06/2012
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=35
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=35
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์  


  6 พ.ย. 2555 -   สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทางพัฒนา .. สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ”   นำเสนอแนวทางเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศด้วยการยกระดับมูลค่า ผลิตภัณฑ์  (moving up the value chain) พร้อมเสนอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการ ประสานความเชื่อมโยงที่หายไป

  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้จัดงานสัมมนาเรื่องอนาคตไทย .... เราเลือกได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวาระ (Agenda) ของการพัฒนาประเทศไทย   โดยหนึ่งในสี่วาระที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาจากงานสัมมนาในครั้งนั้นก็คือ เรื่อง  “การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์” (moving up the value chain)   สำหรับงานสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดงานวิจัยในเรื่องดัง กล่าว  อย่างไรก็ดี การทำให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลอาจจะต้องทำภายใต้มิติที่หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือในการผลักดันจากหลายภาคส่วน และจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน”

  ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ  ได้รับเกียรติจากสุดยอดกูรูในหลากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทางพัฒนา … สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ”   เพื่อช่วยกันกลั่นกรองวาระแห่งชาติที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความ มั่งคั่งในอนาคต ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย,  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, คุณบรรยง พงษ์พาณิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน – ภัทร และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

  สำหรับงานวิจัยในหัวข้อ “เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง”  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า “การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางนั้นไม่ยาก  แต่การที่จะก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่ร่ำรวยนั้นไม่ง่าย  ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 13 ประเทศจาก 101 ประเทศซึ่งสามารถยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศรายได้สูง  เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นตัวอย่างที่ดีของการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งด้วย กลยุทธ์การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาอีกมากในเรื่องดังกล่าว  เห็นได้ชัดจากสินค้าที่ประเทศไทยผลิตและมีมูลค่าส่งออกสูง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แผงวรจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์  รถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์  ที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละไม่ถึง 3% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

  ประเทศไทยต้องยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ “ก้าวข้าม” กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มต่ำสุดซึ่งได้แก่ การผลิต และการประกอบสินค้า ไปทำกิจกรรมอื่นๆ ในกระบวนการผลิตมีมูลค่าเพิ่มสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  การตลาด   โลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะสามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ให้น้ำหนัก กับการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม  เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยจะจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นตามระดับของรายได้ ที่สูงขึ้น   ในขณะที่ประเทศไทยกลับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ลดลง

  นอกจากนี้ ประสบการณ์จากต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการส ร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คือ ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละภาคส่วนซึ่งได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการอย่างใกล้ชิดและบูรณาการ  แต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่มาก  เห็นได้ชัดจากการที่เรายังผลิตบุคคลากรและงานวิจัยที่ไม่ตรงกับความต้องการ ของภาคเอกชนเท่าใดนัก  ตัวอย่างเช่น  ประเทศไทยส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าหลัก แต่เรามีบุคคลากรที่ทำงานด้าน R&D ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เพียง 36 คน และมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรด้าน IT เพียงแค่ 2 รายการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

  ในทางกลับกัน จากลูกจ้างจำนวน 17.1 ล้านคนที่ทำงานในภาคเอกชน  มีเพียง 7,650 คนเท่านั้นที่ทำงานเต็มเวลาอยู่ในแผนก R&D   ยิ่งไปกว่านั้น  เราพูดกันมากเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Food Hub  แต่จำนวนบัณฑิตที่จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) ของเรามีแค่ 1,601 คนจากจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งหมด 196,263 คน”  ดร. เศรษฐพุฒิกล่าวเพิ่ม

  และท้ายสุดของงานสัมมนา ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวสรุปว่า “หลายสิ่งหลายอย่างที่พูดกันในวันนี้ ภาคส่วนต่างๆ สามารถเริ่มดำเนินการกันได้เลยโดยไม่ต้องรอภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  เราต้องประสานความเชื่อมโยงที่หายไประหว่างภาคส่วนทั้งสามให้กลับมาทำงาน ร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง   และเล่นบทบาทที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในอนาคต”

  **********************************************
  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์  


  6 พ.ย. 2555 -   สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทางพัฒนา .. สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ”   นำเสนอแนวทางเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศด้วยการยกระดับมูลค่า ผลิตภัณฑ์  (moving up the value chain) พร้อมเสนอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการ ประสานความเชื่อมโยงที่หายไป

  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้จัดงานสัมมนาเรื่องอนาคตไทย .... เราเลือกได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวาระ (Agenda) ของการพัฒนาประเทศไทย   โดยหนึ่งในสี่วาระที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาจากงานสัมมนาในครั้งนั้นก็คือ เรื่อง  “การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์” (moving up the value chain)   สำหรับงานสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดงานวิจัยในเรื่องดัง กล่าว  อย่างไรก็ดี การทำให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลอาจจะต้องทำภายใต้มิติที่หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือในการผลักดันจากหลายภาคส่วน และจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน”

  ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ  ได้รับเกียรติจากสุดยอดกูรูในหลากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทางพัฒนา … สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ”   เพื่อช่วยกันกลั่นกรองวาระแห่งชาติที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความ มั่งคั่งในอนาคต ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย,  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, คุณบรรยง พงษ์พาณิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน – ภัทร และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

  สำหรับงานวิจัยในหัวข้อ “เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง”  ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า “การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางนั้นไม่ยาก  แต่การที่จะก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่ร่ำรวยนั้นไม่ง่าย  ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 13 ประเทศจาก 101 ประเทศซึ่งสามารถยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศรายได้สูง  เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นตัวอย่างที่ดีของการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งด้วย กลยุทธ์การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาอีกมากในเรื่องดังกล่าว  เห็นได้ชัดจากสินค้าที่ประเทศไทยผลิตและมีมูลค่าส่งออกสูง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แผงวรจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์  รถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์  ที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละไม่ถึง 3% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา 

  ประเทศไทยต้องยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการ “ก้าวข้าม” กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มต่ำสุดซึ่งได้แก่ การผลิต และการประกอบสินค้า ไปทำกิจกรรมอื่นๆ ในกระบวนการผลิตมีมูลค่าเพิ่มสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  การตลาด   โลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะสามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ให้น้ำหนัก กับการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม  เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยจะจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นตามระดับของรายได้ ที่สูงขึ้น   ในขณะที่ประเทศไทยกลับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ลดลง

  นอกจากนี้ ประสบการณ์จากต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการส ร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คือ ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละภาคส่วนซึ่งได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการอย่างใกล้ชิดและบูรณาการ  แต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่มาก  เห็นได้ชัดจากการที่เรายังผลิตบุคคลากรและงานวิจัยที่ไม่ตรงกับความต้องการ ของภาคเอกชนเท่าใดนัก  ตัวอย่างเช่น  ประเทศไทยส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าหลัก แต่เรามีบุคคลากรที่ทำงานด้าน R&D ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เพียง 36 คน และมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรด้าน IT เพียงแค่ 2 รายการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

  ในทางกลับกัน จากลูกจ้างจำนวน 17.1 ล้านคนที่ทำงานในภาคเอกชน  มีเพียง 7,650 คนเท่านั้นที่ทำงานเต็มเวลาอยู่ในแผนก R&D   ยิ่งไปกว่านั้น  เราพูดกันมากเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Food Hub  แต่จำนวนบัณฑิตที่จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) ของเรามีแค่ 1,601 คนจากจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งหมด 196,263 คน”  ดร. เศรษฐพุฒิกล่าวเพิ่ม

  และท้ายสุดของงานสัมมนา ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวสรุปว่า “หลายสิ่งหลายอย่างที่พูดกันในวันนี้ ภาคส่วนต่างๆ สามารถเริ่มดำเนินการกันได้เลยโดยไม่ต้องรอภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  เราต้องประสานความเชื่อมโยงที่หายไประหว่างภาคส่วนทั้งสามให้กลับมาทำงาน ร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง   และเล่นบทบาทที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในอนาคต”

  **********************************************
  สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  โปรดติดต่อ:
  สุนทรี ปานนิลวงศ์  / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
  โทร. 02 2645481-3   อีเมล์ network@thailandff.org
  www.thailandfuturefoundation.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 257 [TIMESTAMP_X] => 01/15/2013 15:09:37 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 100 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 27936 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/056 [FILE_NAME] => 056cc6a5faaed80e8eb5cec3bd1fb2ca.jpg [ORIGINAL_NAME] => tff_logo.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/056/056cc6a5faaed80e8eb5cec3bd1fb2ca.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 257 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 200 [~SORT] => 200 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 35 [~EXTERNAL_ID] => 35 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 11/06/2012 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 44 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_6Nov2012_final.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_6Nov2012_final.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 758 [VALUE] => Press Release (6 November 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (6 November 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 759 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p align="left">สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์   </p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์  

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 760 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p>Eng version is not available.</p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  Eng version is not available.

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 44 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_6Nov2012_final.pdf ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/reports/Press_release_6Nov2012_final.pdf ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/reports/Press_release_6Nov2012_final.pdf ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 758 [VALUE] => Press Release (6 November 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (6 November 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (6 November 2012) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 760 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p>Eng version is not available.</p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  Eng version is not available.

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] =>

  Eng version is not available.

  ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 759 [VALUE] => Array ( [TEXT] => <p align="left">สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์   </p> [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์  

  [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] =>

  สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการประสานความเชื่อมโยงที่หายไป นำไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์  

  ) ) )
 • Press Release (6 November 2012)

  Eng version is not available.

 • Array
  (
    [ID] => 36
    [~ID] => 36
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค. 2555)
    [~NAME] => ข่าวประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค. 2555)
    [ACTIVE_FROM] => 07/31/2012
    [~ACTIVE_FROM] => 07/31/2012
    [DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=36
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /en/news/detail.php?ID=36
    [DETAIL_TEXT] => 
  

  ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ


    

  31 กรกฎาคม 2555 -  สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future) จัดสัมมนา Thailand Future Forum ในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีนักวิชาการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมเปิดมุมมองสะท้อนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เราต้องตัดสินใจในวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศ

  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์กรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า“การรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้นำทางความคิดในวันนี้ เกิดจากความรู้สึกร่วมกันว่า การพัฒนาประเทศได้มาถึงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เพื่อจะให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้และมีอนาคตที่ดี หากเราไม่ทำอะไร เราจะก้าวไม่ทันกระแสโลก โดยการขับเคลื่อนประเทศต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจึงอาสาเป็นตัวกลางจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเริ่มต้นของการกำหนดประเด็นการตัดสินใจอะไรที่สำคัญในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้ 5 ท่านมาร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราพิชาน ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณทศ จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณธีรพงศ์ จันศิริประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

  บทสรุปจากการเสวนาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกำหนดกรอบการวิจัย (Research Agenda) ของสถาบันฯ ซึ่งมี ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นประธานบริหาร และ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ เป็นผู้อำนวยการ

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจะเป็นกลไกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อนำบทสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปยังอนาคตที่ดี อนาคตที่เราช่วยกันเลือก”

  ทั้งนี้  สถาบันฯ มีความคาดหวังว่าผลงานและการดำเนินงานของสถาบันฯ อาทิ TFF Thailand KPI ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา “ดัชนีอนาคตไทย” (TF Index) หรือ Policy Watch ตลอดจนการสัมมนาในระดับนักธุรกิจ-นักคิด และเผยแพร่ความรู้ในระดับสาธารณะที่สถาบันฯจะผลักดันต่อไปในอนาคต จะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป


  ---------------------------------

  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
  โทร : 0 2264 5481-3 แฟกซ์ : 02-2645480
  Email :forum@thailandff.org

  [~DETAIL_TEXT] =>

  ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ


    

  31 กรกฎาคม 2555 -  สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future) จัดสัมมนา Thailand Future Forum ในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีนักวิชาการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมเปิดมุมมองสะท้อนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เราต้องตัดสินใจในวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศ

  ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์กรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า“การรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้นำทางความคิดในวันนี้ เกิดจากความรู้สึกร่วมกันว่า การพัฒนาประเทศได้มาถึงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เพื่อจะให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้และมีอนาคตที่ดี หากเราไม่ทำอะไร เราจะก้าวไม่ทันกระแสโลก โดยการขับเคลื่อนประเทศต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจึงอาสาเป็นตัวกลางจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand at the Crossroads : อนาคตไทย…เราเลือกได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีเริ่มต้นของการกำหนดประเด็นการตัดสินใจอะไรที่สำคัญในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้ 5 ท่านมาร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราพิชาน ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณทศ จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณธีรพงศ์ จันศิริประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

  บทสรุปจากการเสวนาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกำหนดกรอบการวิจัย (Research Agenda) ของสถาบันฯ ซึ่งมี ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นประธานบริหาร และ ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ เป็นผู้อำนวยการ

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาจะเป็นกลไกที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อนำบทสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปยังอนาคตที่ดี อนาคตที่เราช่วยกันเลือก”

  ทั้งนี้  สถาบันฯ มีความคาดหวังว่าผลงานและการดำเนินงานของสถาบันฯ อาทิ TFF Thailand KPI ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา “ดัชนีอนาคตไทย” (TF Index) หรือ Policy Watch ตลอดจนการสัมมนาในระดับนักธุรกิจ-นักคิด และเผยแพร่ความรู้ในระดับสาธารณะที่สถาบันฯจะผลักดันต่อไปในอนาคต จะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป


  ---------------------------------

  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
  โทร : 0 2264 5481-3 แฟกซ์ : 02-2645480
  Email :forum@thailandff.org

  [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_TEXT] =>

  [~PREVIEW_TEXT] =>

  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 155 [TIMESTAMP_X] => 11/12/2012 08:36:41 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 93 [WIDTH] => 150 [FILE_SIZE] => 9766 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/20e [FILE_NAME] => 20e0020cedbc76651222dcbbf221b354.jpg [ORIGINAL_NAME] => Event_31July2012.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [~src] => [SRC] => /upload/iblock/20e/20e0020cedbc76651222dcbbf221b354.jpg ) [~PREVIEW_PICTURE] => 155 [LANG_DIR] => /en/ [~LANG_DIR] => /en/ [SORT] => 400 [~SORT] => 400 [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 36 [~EXTERNAL_ID] => 36 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => en [~LID] => en [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 07/31/2012 [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 45 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/events/Event_31July2012.jpg ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/events/Event_31July2012.jpg ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => ) [MEDIA_FILE_EN] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 200 [CODE] => MEDIA_FILE_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel)EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK] => Array ( [ID] => 10 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:39:03 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) [ACTIVE] => Y [SORT] => 300 [CODE] => YOUTUBE_LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) [~DEFAULT_VALUE] => ) [YOUTUBE_LINK_EN] => Array ( [ID] => 48 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:40:35 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => VDO (youtube link) Eng [ACTIVE] => Y [SORT] => 400 [CODE] => YOUTUBE_LINK_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => VDO (youtube link) Eng [~DEFAULT_VALUE] => ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 766 [VALUE] => Press Release (31 July 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (31 July 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 761 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 762 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [MEDIA_FILE] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2013-02-05 16:38:28 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [ACTIVE] => Y [SORT] => 100 [CODE] => MEDIA_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => FileMan [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => Array ( [0] => 45 ) [VALUE] => Array ( [0] => /upload/events/Event_31July2012.jpg ) [DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [0] => /upload/events/Event_31July2012.jpg ) [~DESCRIPTION] => Array ( [0] => ข่าวประชาสัมพันธ์ ) [~NAME] => Media Files (Exp. pdf, rar, zip, wold, excel) [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => /upload/events/Event_31July2012.jpg ) [NAME_EN] => Array ( [ID] => 20 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-20 15:02:23 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => NAME_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NAME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 766 [VALUE] => Press Release (31 July 2012) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Press Release (31 July 2012) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => NAME_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Press Release (31 July 2012) ) [PREVIEW_EN] => Array ( [ID] => 22 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_EN [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 762 [VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => Eng version is not available. [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_EN [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Eng version is not available. ) [PREVIEW_TH] => Array ( [ID] => 21 [TIMESTAMP_X] => 2012-12-21 10:37:36 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => PREVIEW_TH [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PREVIEW_TH [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 5 [COL_COUNT] => 50 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 761 [VALUE] => Array ( [TEXT] => ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ [TYPE] => html ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ [TYPE] => html ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => PREVIEW_TH [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => ไทยแลนด์ฟิวเจอร์เปิดตัวแน่น ระดมสมองนักธุรกิจนักวิชาการชั้นนำ มุ่งประเด็นหลักเพื่ออนาคตประเทศ ) ) )
 • Press Release (31 July 2012)

  Eng version is not available.

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8